Under de senaste trettio åren har antalet vildsvin i Sverige ökat explosionsartat. I slutet av 1980-talet fanns det fritt i naturen endast enstaka vildsvin som rymt från hägn. I dag uppskattas antalet vildsvin till drygt 200 000.

Trots en omfattande jakt och avskjutning ökar antalet vildsvin fortfarande, inte minst i Halland. Vildsvinen har ökat i geografisk utbredning och är nu vanligt förekommande i hela länet.

Vildsvinen orsakar mycket stora skador i både jordbruk och skogsbruk. De ekonomiska konsekvenserna kan vara förödande för enskilda företagare. Detta är en fråga av riksangelägenhet och det ekonomiska ansvaret ska inte ensamt bäras av en yrkeskår.

Vi hävdar därför att vildsvinsstammen måste decimeras. I ett första skede bör en halvering av stammen ske. Centerpartiet i Halland föreslår att man exempelvis inför ”skottpeng” på vildsvin eller motsvarande incitament för att öka avskjutningen.

För att nå detta mål, om en halvering av vildsvinsstammen, krävs också ett nationellt handlingsprogram som snarast tas fram.

Handlingsprogrammet skall tas fram i samråd med berörda parter som exempelvis LRF och jägarorganisationer. Detta för att ge programmet tillräcklig handlingskraft för att vara ett effektivt stöd för både markägare, myndigheter och jägare.

Centerpartiet i Halland, Lisbeth Riberth, ledamot distriktsstyrelsen
Henrik Oretorp, ordf. distriktsstyrelsen