Skolinspektionens inspektörer är skarpa i kritiken efter sitt besök i klasserna på Elof Lindälv. Över hälften av eleverna uppger att det inte finns studiero, och det bekräftas direkt vid besöket, skriver inspektörerna i sin rapport:

”elever skriker grova kommentarer till andra elever, till exempel fuck you”.

Mobiltelefonförbudet verkar inte heller fungera fullt ut:

”en elev svarade på ett telefonsamtal på sin mobil och lämnade därefter klassrummet”.

Eleverna i klassen anser att det på grund av vissa elever varit stökigt och svårt att koncentrera sig ända sedan årskurs 1.

Lärare bekräftar att det är problem med studieron, särskilt i en av klasserna. De insatser man lyckats med i andra klasser på skolan har inte fungerat här.

Rektor och elevhälsan berättar om flera åtgärder. Det handlar om föräldrasamtal, enskilda samtal med elever, extra resurser i klassen och stenhårt mobilförbud, men inget har gett tillräckligt resultat.

Det är inte Skolinspektionen nöjd med. Den bristande studieron gör att eleverna riskerar att missa sina mål, och det är särskilt allvarligt eftersom det pågått så länge.

Arbetet mot störningarna måste intensifieras och dokumenteras. Om det fortfarande inte fungerar den 31 mar riskerar Kungsbacka 500 000 kronor i vite.