Trots protesterna - kommunen letar inte sätt att rädda äldrerestaurangen

Trots protesterna, har det inte förts några diskussioner på förvaltningen Vård och omsorg för att hitta en lösning för att kunna behålla restaurangen på Signeshus.
– Nej, det är inte vårt uppdrag att driva restaurang, säger Helene Ljungqvist, verksamhetschef för boende på Vård och omsorg.

Vård | 03 Mars 2020 16:25

Varje vardag brukar ett gäng äldre ses i restaurangen på Signeshus för att äta lunch tillsammans. Upprördheten över kommunens planer att stänga serveringen är stor.

FOTO: Ann Kristin Ekman

Så här tycker ansvariga politiker om stängningen

Tycker du att kommunen ska stå fast vid beslutet att stänga restaurangen på Signeshus?
Varför/varför inte

Lisa Andersson (M)
Ja , nämnden måste sänka sina kostnader. Antalet besökare på restaurangerna har minskat , idag äter cirka 30 personer per dag på Signeshus. Priset per portion blir då orimligt högt ca 200-240 kr ( i priset ingår hyra och personalkostnader). Lokalen kommer inte stå tom utan ska användas till annan verksamhet då det även sker en yteffektivisering av lokaler för att sänka hyreskostnaderna i nämnden.

Bengt Alderin (C)
Om vi inte hade haft det besparingskrav som kommunstyrelsen ställt, hade jag sagt nej. Men som läget är nu tycker jag att restaurangen ska stängas. Egentligen ska inte heller kommunen bedriva verksamheter som konkurrerar med privata alternativ.

Gunilla Rivle (L)
Ja , nämnden måste sänka sina kostnader. Antalet besökare på restaurangerna har minskat genom åren. Lokalerna kommer inte stå tomma utan ska användas till annan verksamhet, då det sker en yteffektivisering av lokaler för att sänka hyreskostnaderna.

Ulrika Högstrand (KD)
Ja. Vi ser att vår äldre befolkning ökar mycket. Vi kommer att behöva fokusera för att ge vård och omsorg enligt vårt uppdrag. Vårt uppdrag är inte att bedriva restaurangverksamhet.

Maj-Britt Rane Andersson (S)
Nej. Jag tycker inte att någon av restaurangerna ska stängas. Jag kan inte förstå hur man kan göra det här, när det pratas så mycket om att människor inte ska vara otrygga och ensamma.

Tommy Bech (SD)
SD:s åsikt är att frågan måste lyftas och en ny genomgång görs.

Maria Rasmussen (V)
Vi tycker att beslutet bör ändras. Vi måste värna om de mötesplatser som finns för äldre i syfte social samvaro och bryta isolering.

Maria Losman (MP)
Nej. Restauranger på boenden behövs som en träffpunkt för att göra det lätt att umgås både för de som bor där och de som kommer utifrån.

Agnetha Ernegård (KB)
Nej, detta är en stor social träffpunkt. Det kommunen bör göra är att se över var i ”matkedjan” det brister.


Har frågan diskuterats i partigruppen?
Vad har då sagts?

Lisa Andersson (M)
Ja, man står bakom ställningstagandet.

Bengt Alderin (C)
Ja, i måndags kväll. Alla är införstådda med sparmålet.

Gunilla Rivle (L)
Ja. Man står bakom ställningstagandet.

Maj-Britt Rane Andersson (S)
Ja. Vi har lagt ett förslag om 20 miljoner till nämnden. Vi accepterar inte att man gör nerdragningar som innebär försämringar för våra brukare eller vårdtagare.

Ulrika Högstrand (KD)
Ja.

Tommy Bech (SD)
Den grupp som träffas på Signeshus har en stor social funktion, som äldre så skall vi väl värna om de som vill ha dessa lunch räffar. Dessa äldre ser efter varandra, de håller sig aktiva om vad som händer. Vid en stängning kommer de att splittras och då bli sittandes i sin ensamhet.

Maria Rasmussen (V)
Se förra frågan

Maria Losman (MP)
Ja. Mat är så mycket mer än bara näringsintag. Öppna restauranger på boenden behövs som en brygga mellan livet inne och utanför boendet.

Agnetha Ernegård (KB)
Nej.

Borde frågan lyftas till politisk nivå?
Varför/varför inte?

Lisa Andersson (M)
Nej. Förslaget har varit uppe för diskussion och avstämning men ingen ledamot har varit helt emot förslaget.

Bengt Alderin (C)
Vi har inte diskuterat färdigt i nämnden än, det finns blandade synpunkter. Men vi sitter lite i handfägseln eftersom KS ålagt oss att spara.

Gunilla Rivle (L)
Nej. Frågan har varit uppe för diskussion och avstämning men ingen ledamot har varit helt emot förslaget.

Ulrika Högstrand (KD)
Frågan är diskuterad med förvaltning och politikerna i nämnden.

Maj-Britt Rane Andersson (S)
Det här är ett tjänstemannaförslag. Det är det sorgligaste, plötsligt har man bara från förvaltningen bestämt, eftersom nämnden sagt att man ska spara. De talar inte med oss, utan bara med ordförande. Det är ett tjänstemannastyre till 120 procent.

Tommy Bech (SD)
SD anser att det skall lyftas och beslutas i nämnden om vad som skall hända.

Maria Rasmussen (V)
Ja om det är det som behövs för att ändra beslutet

Maria Losman (MP)
Ja. Restaurang på boende är en prioritering som kanske inte hade behövt bli politisk, men som nu blivit det.

Agnetha Ernegård (KB)
Ja, absolut. Detta är en viktig fråga som berör många, vilket betyder att alla skall kunna yttra/diskutera detta på politisk nivå. Kommunens högst beslutande organ (Kf) skall avgöra frågan och stå till svars för dess ev. konsekvenser.


Går situationen att lösa på annat sätt för de äldre som kommer till Signeshus?

Lisa Andersson (M)
Ja.

Bengt Alderin (C)
C har diskuterat möjligheten att göra motsvarande försök på Signeshus som på Kolla, där Service fortsätter att driva restaurangen, fastän boendet drivs på entreprenad.

Gunilla Rivle (L)
Ja.

Ulrika Högstrand (KD)
Det finns gott om matställen i Kungsbacka. Är man en grupp som vill gå ut och äta regelbundet så kan man söka upp något ställe och kanske fråga efter pensionärs/grupprabatt. Enskilda initiativ kommer vi behöva träna på att ta. Allt behöver inte ordnas av det offentliga.

Maj-Britt Rane Andersson (S)
Ja, det kan man göra. Jag har lagt ett nytt förslag i nämnden där jag vill att man tar en miljon ur resultatfonden och sedan jobbar tillsammans med Gymnasie- och arbetsmarknad, deras coacher för arbetslösa och med Arbetsförmedlingen. Tanken är att arbetslösa och de som går på restaurangskolan skulle få möjlighet att praktisera. Förslaget är att det skulle gälla från maj och så ett års projekttid för att se hur det går.

Tommy Bech (SD)
Man borde lyssna på gruppen om andra idéer finns.

Maria Rasmussen (V)
I detta fall innebär det ju att de skulle vara tvungen att ta sig till någon av de andra restaurangerna, men detta kanske innebär taxi och merkostnad, samtidigt som det är en trygghet att få vara kvar på samma ställe. Så svaret får bli nej.

Maria Losman (MP)
Vad vi vet finns inte kommersiella restauranger i närheten som kan erbjuda samma möjligheter att träffas, och om de som kommer utifrån går någon annanstans missas en av de viktiga poängerna som är möjligheten till naturligt och spontant umgänge mellan de som bor, de som kommer utifrån, anhöriga och vänner.

Agnetha Ernegård (KB)
Det är mycket möjligt. Men frågan måste utredas mer, innan man tar beslut.

Är besparingen som en stängning skulle innebära rimlig?

Lisa Andersson (M)
Ja.

Bengt Alderin (C)
Det behöver göras en sammantagen besparing på två miljoner kronor. Jag kan inte räkna ut exakta delarna, utan att ha en ekonom som sitter bredvid mig.

Gunilla Rivle (L)
Ja.

Ulrika Högstrand (KD)
Så ser det ut idag. Vi kommer att kunna använda lokalerna till vår egen verksamhet.

Maj-Britt Rane Andersson (S)
Nej, inte när vi inte har fått detaljerna.

Tommy Bech (SD)
Då det gäller flera kök så finns ingen redovisning för respektive kök.

Maria Rasmussen (V)
Cirka två miljoner förstod vi skulle sparas. Samtidigt måste man se på kommunens plånbok i sin helhet, kan man skjuta till pengar från annat håll? Då är två miljoner inte mycket.

Maria Losman (MP)
Nej. Den beräknade besparingen ser ut som en optimistisk kalkyl som inte tar in konsekvenser av att fler kommer behöva färdig mat hem. Försämrad hälsa till följd av ensamhet finns inte med i kalkylen. Inte heller att anhöriga och vänner får svårare att göra spontana besök.

Agnetha Ernegård (KB)
Man kan inte hela tiden spara in på det som ”förgyller” tillvaron för våra kunder i V & O.


Ensamhet och brist på social samvaro är ett stort problem för många äldre. Är det här rätt väg att gå i arbete med att stävja det?

Lisa Andersson (M)
Målgruppen äldre är en stor grupp, ca 13 000 är mellan 65-80 och 4000 är över 80år . Alla har olika intressen och behov och
det ordnas många olika aktiviteter för social samvaro både i kommunalregi och föreningsregi.

Bengt Alderin (C)
Träffpunkterna har förts över till Kultur och fritid eftersom de är bättre på att göra dem intressanta. Men om vi hade haft möjligheten tycker jag absolut att restaurangen skulle få vara öppen.

Gunilla Rivle (L)
Målgruppen äldre är en stor grupp, alla har olika intressen och behov och det ordnas många olika aktiviteter för social samvaro både i kommunal och föreningsregi.

Ulrika Högstrand (KD)
Om vi utanför vårt uppdrag subventionerar enstaka pensionärer som ändå har förmåga att klara sig, så innebär det att det går ut över de svagare som bättre behöver hjälp och mat i sin ensamhet runt om i kommunen i det egna hemmet utan att ta sig därifrån själva. Dessutom finns kommunens träffpunkter och andra ställen att träffas på. Vi kommer att behöva lära oss att göra prioriteringar.

Maj-Britt Rane Andersson (S)
För oss socialdemokrater är ensamhet och isolering en hjärtefråga så beslutet är ingen svårighet för oss.

Tommy Bech (SD)
Nej, vår bestämda åsikt är att vi i Kungsbacka skall ha och vi skall erbjuda den bästa ålderdomen, högklassiga äldreboenden, hemtjänst med hög kvalitet och service, dagvård och träffpunkter. Har man sedan grupper som hittar en egen modell försocial samvaro bör vi vara positiva till det och inte motarbeta sådana initiativ.

Maria Rasmussen (V)
Absolut inte.

Maria Losman (MP)
Nej. Att enkelt kunna mötas över en bit mat är en viktig del av ett gott och normalt liv. Restauranger på boenden behövs, och de bör också marknadsföras så att fler hittar dit.

Agnetha Ernegård (KB)
Absolut inte! Tvärtom, detta isolerar många som nu vill/kan gå ut för att få social gemenskap.

Finns det någon alternativ besparing som skulle kunna göras?

Lisa Andersson (M)
Inte för tillfället.

Bengt Alderin (C)
Svar nej ,något alternativ finns inte . VO har letat från "källare till vind" för att få fram alternativ.
Ingen neddragning på personal och Omsorg får förekomma.

Gunilla Rivle (L)
Inte för tillfället.

Ulrika Högstrand (KD)
Både nämnden och förvaltningen kommer att göra allt vi kan för att hålla vår budget. Alla budgetposter kommer att behöva ses över.

Maj-Britt Rane Andersson (S)
De 20 miljoner vi föreslog skulle räckt så att vi inte behövt spara. Kanske man skulle se över organisationen mer teamarbete och färre mellanchefer.

Tommy Bech (SD)
Vi ska inte spara på de äldre, istället finns alternativet att se över förvaltningen och där omorganisera samt ta bort ett antal tjänster.

Maria Rasmussen (V)
Se frågan om besparingen är rimlig.

Maria Losman (MP)
Förvaltningen kan till exempel minska på den överbyråkratiserade kvalitetsuppföljningen. Kommunen kan göra lokaleffektiviseringar, bygga LSS-boenden i tid så kommunen slipper straffavgift, göra bättre upphandlingar av it-stöd och erbjuda en arbetsmiljö så att kostnaderna att rekrytera ny personal minskar.

Agnetha Ernegård (KB)
Ja, se över den totala organisationen inom V & O. Samt utreda om dagens sätt att lösa restaurangfrågan är den mest kostnadseffektiva.

Av de fem restaurangerna i kommunens vård- och omsorgsboenden, är det stängningen av den på Signeshus som har väckt protester. Det är också dit flest äldre går och äter, med ett 30-tal betalande lunchgäster om dagen. En namninsamling i restaurangen har samlat in 174 underskrifter från såväl besökare som personal, för att protestera mot stängningen av restaurangen.

Totalrenoverat kök

Köket på Signeshus är ett tillagningskök. Det totalrenoverades så sent som för några år sedan och det finns inga planer på att själva köket ska stänga.
På vardagar levereras mellan 25 och 40 portioner till Signeshus förskola som ligger i direkt anslutning till vård- och omsorgsboendet, daglig verksamhet ska ha mellan 30 och 60 portioner beroende på dag, 120 portioner levereras till de boende på Signeshus och mellan 60 och 90 portioner levereras varje dag till hemtjänsten. Att mäkta med att laga till ytterligare 20 till 30 portioner till gäster i restaurangen skulle därför inte vara ett problem.
Problemet är personalkostnaden för att hålla restaurangen öppen är personalkostnad. Den håller öppet för frukost mellan klockan 9 och 10.30, för att sedan öppna igen klockan 12, fram till stängning klockan 18. Merparten av de gäster som äter i restaurangen kommer vid lunch.

Tittat på helheten

Totalt skulle stängningen av samtliga restauranger innebära en besparing på två miljoner kronor. Eller cirka 3,5 underskötersketjänster, som förvaltningsledningen gärna översätter summan till. Man har däremot inte tagit reda på vad det skulle innebära att enbart låta restaurangen på Signeshus vara kvar, men kanske mindre i storlek och med mer begränsade öppettider.
– Nej, det har vi inte gjort. Vi tittar på helheten, säger Helene Ljungqvist.
Om man ändå gör tankeexperimentet att behålla restaurangen på Signeshus, men minskar öppettiderna till en tredjedel, mellan klockan 12 och 14.30, skulle det innebära en årlig kostnad på 305 000 kronor, enligt kommunens egna uträkningar av vad en stängning av respektive restaurang skulle spara.

Olika aktiviteter

Till det kommer själva hyreskostnaden. Lokalen där restaurangen ligger är relativt stor. I nuläget är den möblerad med mellan 40 och 50 sittplatser. Exakt vad den ska användas till är inte bestämt, men det kommer att vara kvar i Vård och omsorgs egen regi.
– Det kommer att handla om olika aktiviteter, till exempel att kyrkan ska kunna hålla gudstjänster där och dans och pubkvällar för de boende. Det kan också bli att vi delar av lokalen så att en del kan användas som konferenslokal för personalen som nu måste åka någon annanstans för att ha sina arbetsplatsträffar, säger Helene Ljungqvist.

Bemanning största kostnaden

I debatten om stängning har priset varit en återkommande faktor: 200 kronor per portion (politiker har nämnt siffran 240, men den bekräftas inte av tjänstemännen på Service.)
Men hur kan det bli så dyrt? Norra Halland har tagit hjälp av Annika Åkerlund, enhetschef för Måltid på Kungsbacka kommun, för att försöka reda ut vad som kostar vad.

Köper av Service

Vård- och omsorg köper in både matlagningen och själva restaurangdelen av förvaltningen för Service. Det är också av dem som man hyr lokalen. Om hyran man betalar divideras med antalet sålda portioner i restaurangerna, landar den delen på 25 kronor per portion.
Själva kostnaden för att laga till en måltid, ligger på 61 kronor. Den innefattar råvarorna och personalkostnaden i köket.
Dessutom tillkommer moms på 12 procent, vilket i det här fallet innebär 19 kronor.
Den stora kostnaden ligger i posten personal som sköter servering, disk, kassahantering och liknande. Per portion hamnar den delen på 95 kronor.

Over head-tjänster

Den totala besparingen för att stänga restaurangerna ligger på drygt två miljoner kronor om året. Merparten, 1 791 000 kronor, kommer från de 3,6 årsarbetare för tjänsten måltidsbiträde, som då skulle kunna dras in. Resten av summan är beräknade 15 procent för så kallade over head-tjänster, vilket innebär administration.
De 3,6 tjänsterna för måltidsbiträde finns på tre boenden: Bukärr en tjänst, Måhaga en tjänst och Signeshus 1,6 tjänst. På Kyvik, Hede, Tölö Smedja och Löftagården finns enligt kommunen inga måltidsbiträden alls. Det är dock betydligt färre gäster utifrån som äter där.
En annan skillnad är öppettiderna. Medan de flesta restaurangerna bara har öppet några timmar över lunch, har man på Signeshus, med en och en halv timmes paus, öppet från nio på morgonen till sex på kvällen.

Läs också:

Beslut om stängda restauranger ligger fast
Arga äldre ställde politiker til svars

Äldre upprörda över stängningsplaner 

Swishad mat istället för restauranger

Grymt – men sant

 

 

KOMMENTERA ARTIKELN

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.

Kommentera

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.

Läs Även

Nu fixas badplatserna inför högtryck

Nyheter Sol och lite varmare väder väntas de närmaste dagarna. Och just nu arbetas det för fullt ...

Fortsatt nej för hemtjänst till sommargäster

Vård Kungsbacka kommun står tills vidare fast vid sitt beslut att inte ge hemtjänst till personer som inte är ...

Avslöjades efter sexköp – polisen kom efter tips

Politik Strax efter klockan 23 på lördagskvällen kom polisen till en lägenhet i Örgryte. Där hade den moderate ...