NYHETER 2023-05-05 KL. 07:00

Dagvattenledning blir kvar vid badplatsen

Av Christina Forlin

De boende nära Örsviken ser ut att få leva med att dagvatten rinner ut vid badplatsen. Nu har ärendet avgjorts i mark- och miljödomstolen.

Dagvattenledning blir kvar vid badplatsen
Känslig miljö. Boende nära Örsviken i Billdal har överklagat den planerade dagvattenledningen som ska mynna i den grunda viken. Arkivfoto: Christina Forlin

TV-klipp och nyheter

Planerna på en ny dagvattenledning längst ner vid Örsviksvägen har funnits sedan 2016. Åsikterna går isär om den behövs eller inte. Enligt kommunen och några fastighetsägare fungerar inte avrinningen av dagvatten som den ska. Ledningen ska överbelastas vid kraftiga regn, och konsekvenserna blir att dagvatten tränger upp på ett par av fastigheterna. Det billigaste är att dra en ny dagvattenledning anser man.
Men alla i området håller inte med och anser att det inte är ordentligt utrett hur den befintliga dagvattenledningen fungerar.
Kungsbacka kommun ansökte dock 2018 om ledningsrätt för befintliga va-ledningar samt planerad dagvattenledning. Lantmäteriet biföll den ansökan i oktober 2022. Boende i närområdet överklagade beslutet och i förra veckan kom domen från mark- och miljödomstolen.
Samtliga överklaganden avslås och domstolen tar inte ställning i miljöfrågan.

Fler fastigheter
I dagsläget är det bara dagvatten från de fyra husen närmast havet som sipprar ut till den innersta delen av Örsviken genom ett dike, den nya ledningen skulle ta emot vatten från cirka 30 fastigheter. Boende i området är också oroade för en eventuell framtida utbyggnad och att fler villors dagvatten släpps på.
De överklagar alltså att orenat dagvatten ska ledas till den grunda delen av Örsviken. Man skriver bland annat:
”Utredning om dessa förhållanden är bristfällig och redovisar varken alternativ eller de miljömässiga konsekvenserna…”
”…Beslutet bör tas efter miljöprövning där man beaktat den unika vattenmiljön och den under sommaren otillräckliga vattenomsättningen i Örsviken. Ingen miljökonsekvensbeskrivning har redovisats i kommunens ansökan och inga alternativ har redovisats. Ansökan är därmed för dåligt underbyggd...”
Vidare är man orolig för ålgräsängarna i viken:
”… Algtillväxten som redan ökar år för år kommer att helt ta död på de ålgräsängar som finns i Örsviken…”
Likaså är man kritisk till att dagvattnet ska ledas ofiltrerat i en kulvert som mynnar direkt i den grunda viken. Det står:
”… Att lägga ut ett rör med en diameter på 56 cm som mynnar mitt på badstranden är inte förenligt med de estetiska värden som en svensk kustkommun förväntas säkerställa.
Vid lågvatten ligger rörets mynning dessutom mycket långt ifrån vattenlinjen, uppskattningsvis ofta mer än 25 meter..."

Bestrider
Men kommunen har bestridit samtliga yrkanden. Man säger bland annat att lantmäteriförrättningen avsåg ledningsrätt och att det var ledningens dragning som skulle prövas. Miljöfrågorna som förs fram prövades i kommunens miljönämnd i januari 2019, och har prövats i länsstyrelsen, och båda instanserna har redan godkänt de ökade utsläppen av dagvatten.
Man skriver också halten av föroreningar förväntas vara låg och att utloppet inte kommer att ha någon negativ påverkan på den ekologiska statusen i vattnet.
Och Mark- och miljödomstolen tar alltså inte ställning till miljöfrågorna. Man avslår dessutom samtliga överklaganden, som även gäller ersättningsfrågor. En eventuell påverkan av kommande utsläpp av dagvatten är det upp till kommunen att följa upp enligt miljöbalken.
Enligt boende i närområdet kommer domen troligtvis att överklagas. De har fram till den 19 maj på sig.


TV-klipp och nyheter

Sprututbytet läggs ner i Kungsbacka
VÅRD 2023-10-04 KL. 11:00
Premium

Sprututbytet läggs ner i Kungsbacka

Förslaget – herrgård ska bli korttidsboende
VÅRD 2023-10-04 KL. 08:10
Premium

Förslaget – herrgård ska bli korttidsboende

Frågan är om detaljplanen tillåter ägarnas nya idé

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | NYHETER 2023-10-04 KL. 12:45
Utdragen strid om återvinning i Särö
Premium | VÅRD 2023-10-04 KL. 11:00
Sprututbytet läggs ner i Kungsbacka

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Arvidssons i Fjärås firar 60 år

Arvidssons i Fjärås firar 60 år

Det började med ett egenbyggt växthus på 800 kvadratmeter. Nu handlar det om betydligt större ytor för Arvidssons i Fjärås där krukväxter drivs upp året runt. – Nej, jag har inte tröttnat på blommor, det är alltid lockande att plocka hem några. Azalea är en favorit, säger grundaren Arne Arvidsson.