Socialtjänsten i Kungsbacka jourplacerade barn hos privatpersoner som inte godkänts. Nu får kommunen kritik av Inspektionen för vård och omsorg.

FOTO: Pixabay

Socialtjänsten i Kungsbacka var första gången i kontakt med det anmälda ”jourhemmet” i början av april. Då inledde en handläggare vid socialkontoret en utredning av hemmets lämplighet. Men utredningen, som är lagstadgad, blev aldrig färdig. Istället stannade socialtjänstens undersökning vid en bedömning gjord av en enskild tjänsteman.

Bröt mot reglerna

För att en kommun ska få placera barn som omhändertagits i enlighet med socialtjänstlagen i jourhem, måste jourhemmets lämplighet först utredas noga och godkännas. Förfarandet måste ske formellt, i enlighet med ett speciellt regelverk.

Trots att så inte skett i det aktuella fallet placerade Kungsbacka kommun barn som omhändertagits av socialtjänsten i det privata hemmet.

Anonym anmälan

Placeringarna fortgick, från i våras ända fram till i september.

Då fick IVO – inspektionen för vård och omsorg – in en anonym anmälan om att företrädare för “jourhemmet” inte var lämpliga.

IVO inledde omgående en tillsyn av socialnämnden i Kungsbacka. Först då blev den bristande kontrollen känd.

Upptäckte brister

Tillsynen visade även att socialnämnden låtit bli att spara inkommen dokumentation gällande det aktuella fallet. Handlingar som borde ha sparats i ”jourhemmets” akt.

I ett yttrande konstaterar IVO att socialnämnden i Kungsbacka brustit i ansvar.

Tillsynsmyndigheten förutsätter vidare att ”nämnden vidtar adekvata åtgärder för att komma till rätta med bristerna”.

Några ytterligare åtgärder planeras inte av IVO. Tillsynsmyndigheten kan dock komma att följa upp ärendet.