POLITIK 2022-08-13 KL. 10:00

Valet 2022: Så tycker partierna om skolan

Av Ronny Karlsson


Ska vi ha friskolor? Har vi tillräckligt med lärare i Kungsbacka.
Skolan är viktig för väldigt många och är en grund för hela det vuxna livet. Därför får just skolfrågan inleda vår serie inför valet 11 september.
Så här tycker de nio partierna i kommunfullmäktige när det gäller skolan de kommande fyra åren. Vi kan konstatera att partierna tycker olika här, inte minst när det gäller friskolor.

Valet 2022: Så tycker partierna om skolan
Våra politiker svarar på frågor inför valet. På bilden: Fredrik Hansson (C), Maria Losman (Mp), Viking Bengtsson (V), Fredrik Kollberg (Kd), Roger Larsson (K), Magdalena Sundqvist (S), Lisa Andersson (M), Carita Boulwén (Sd) och Monica Neptun (L).

TV-klipp och nyheter

Monica Neptun, Liberalerna:
Hur vill ditt parti att det ska se ut med privatägda skolor i kommunen om fyra år?
– Vi står för fritt skolval och eleven gör valen, inte kommunen. Vi vill ha en ny friskolereform där reglerna kring skolornas ersättning, när man får ta ut vinst och andra krav på en friskola läggs fast.

Görs det tillräckligt i Kungsbacka för att hjälpa elever som har problem i skolan? Vill ni satsa mer här?
– Liberalerna vill npf-säkra grundskolan. Detta genom kompetenshöjande insatser hos alla lärare och övrig personal, anpassningar av lärmiljön som visat positiv påverkan för alla barns utveckling och inlärning och tillgången till hjälpmedel, material och stöd för elever med behov.
Problematisk skolfrånvaro är oacceptabelt och ska lösas utifrån barnens behov för att komma tillbaka till skolan. Många barn med npf-diagnoser lider av psykisk ohälsa som till stor del står i relation till skolan och en känsla av otillräcklighet till de krav de möter där. Flera barn med npf-diagnoser är också de barn som är särkilt begåvade och kanske vår framtids spetskompetens

Är lärartätheten tillräcklig i Kungsbacka i dag?
– Det råder brist på lärare och konkurrensen mellan kommunerna är hård. Bättre löner, karriärmöjligheter och möjlighet till fortbildning, tidigt samarbete med universitet och högskolor för att bereda tillfälle till praktikplatser och sedemera anställning.

Fredrik Hansson, Centerpartiet:

Hur vill ditt parti att det ska se ut med privatägda skolor i kommunen om fyra år?
– Nuläget är bra. IES etablering har inneburit fler skolplatser och gett familjer större valmöjligheter. Vill fler etablera sig, så ser vi det som positivt. Det gäller även förskolor och dagbarnvårdare.

Görs det tillräckligt i Kungsbacka för att hjälpa elever som har problem i skolan? Vill ni satsa mer här?
– Dessvärre är det varje år elever som inte klarar målen, och det går alltid att göra mer. Vi behöver bli bättre på att följa upp frånvaro på ett tidigt stadium och sätta in rätt åtgärder i rätt tid.

Är lärartätheten tillräcklig i Kungsbacka i dag?
– Kungsbackas skolor har generellt lyckats bra med rekrytering och har hög andel behörig personal. Som ett genomsnitt är lärartätheten bra. Men vi styr decentraliserat och en viss variation förekommer.

Maria Losman,Miljöpartiet:

Hur vill ditt parti att det ska se ut med privatägda skolor i kommunen om fyra år?
– För en jämlik skola måste vinstintresset bort från skolan. Skolpengssystemet behöver ändras. Om det skulle finnas företag eller föreningar som vill driva skolor utan vinstintresse skulle det vara ok.

Görs det tillräckligt i Kungsbacka för att hjälpa elever som har problem i skolan? Vill ni satsa mer här?
– Nej, det görs inte tillräckligt. Behövs kommungemensamma undervisningsformer för elever med mycket hög skolfrånvaro, mer läxhjälp och likvärdig och mer utvecklad elevhälsa.

Är lärartätheten tillräcklig i Kungsbacka i dag?
– Lärarnas arbetsmiljö behöver förbättras genom att minska på administrativa uppgifter för att istället fokusera på pedagogiskt arbete. Behövs annan personal också, t ex bibliotekarier i skolbiblioteken.

Lisa Andersson, Moderaterna:
Hur vill ditt parti att det ska se ut med privatägda skolor i kommunen om fyra år?
– Vi tycker att kvalitén på verksamheten är det absolut viktigaste inte vem som driver den. En mix av kommunala och privata skolor är att föredra så att våra elever kan välja det alternativ som passar dem bäst.

Görs det tillräckligt i Kungsbacka för att hjälpa elever som har problem i skolan? Vill ni satsa mer här?
– Det görs många bra insatser i våra skolor idag men vi är inte nöjda förrän alla elever når sin fulla potential. Det gäller både de som behöver extra stöd som för de som behöver extra utmaning.

Är lärartätheten tillräcklig i Kungsbacka i dag? Behöver något göras?
– Skolorna i Kungsbacka håller hög kvalitet men vi vill förbättra ännu mer. Ett fokusområde är undervisningens kvalitet. Kompetenta lärare är lika viktigt som lärartätheten. Vi vill inte bara satsa på antal utan på lärarnas arbetsmiljö och möjlighet till fortbildning.

Fredrik Kollberg, Kristdemokraterna:

Hur vill ditt parti att det ska se ut med privatägda skolor i kommunen om fyra år?
– Vi vill att det även i framtiden skall finnas fristående skolor så att elever och föräldrar har ett stort utbud att välja mellan för att hitta det alternativ som passar just dem bäst.

Görs det tillräckligt i Kungsbacka för att hjälpa elever som har problem i skolan? Vill ni satsa mer här?
– Vi vill stärka elevhälsoteamet, jobba med ökad studiero och fortsätta det arbete som påbörjats för att vända problematisk frånvaro till närvaro samt ett mer aktivt arbete med föräldrastödsprogram

Är lärartätheten tillräcklig i Kungsbacka i dag? Behöver något göras?
–  Vi strävar efter att ha en bra skola, enligt forskningen finns flera faktorer som påverkar skolans resultat där bl.a. legitimerade lärare, fysiska läromedel några av dessa faktorer. vi behöver se över alla faktorer för att få en ännu bättre skola.

Carita Boulwén, Sverigedemokraterna:
Hur vill ditt parti att det ska se ut med privatägda skolor i kommunen om fyra år?
– Sverigedemokraterna försvarar det fria skolvalet och ser därmed inget hinder för privatägda skolor att etablera sig. Men friskolorna ska då såklart leva upp till högt ställda krav både på kvalitet och lärarbehörighet och det ska finnas en ekonomisk buffert och ordentlig kontroll av ägare och skolledning. Alla skolor ska tillse att det är ordning, studiero och med fokus på kunskap och trygghet.

Görs det tillräckligt i Kungsbacka för att hjälpa elever som har problem i skolan? Vill ni satsa mer här?
– Vi ser att det behövs ytterligare resurser för att alla individer ska få den hjälp och det stöd de behöver, oavsett diagnos eller ej. Alla elever ska få möjligheten att utvecklas utifrån sin kunskapsnivå, känna att de blir sedda, få bekräftelse, känna trygghet och att de har vuxna omkring sig som de kan vända sig till. Vi vill öka lärartätheten, anställa fler kringpersonal och utöka elevhälsan. Vi behöver se över arbetsmiljön, rutiner och undervisningens upplägg för att minska den upplevda stressen hos eleverna.

Är lärartätheten tillräcklig i Kungsbacka i dag? Behöver något göras?
– Nej, den är inte tillräcklig. Vi behöver anställa fler behöriga lärare för att alla elever ska få sina individuella behov tillgodosedda, för lärare att känna att de får den tid de behöver för varje elev och faktiskt orka och stanna kvar i kommunen.

Roger Larsson, Kungsbackaborna:
Hur vill ditt parti att det ska se ut med privatägda skolor i kommunen om fyra år?
– Kommunen ansvarar för skolverksamheten men måste inte svara för den. Vi vill ha hög kvalité på vår utbildningsverksamhet där privata friskolor kan ingå om dom visar att de kan driva den lika bra eller bättre än den kommunala och till ett pris som är lika med eller lägre.

Görs det tillräckligt i Kungsbacka för att hjälpa elever som har problem i skolan? Vill ni satsa mer här?
– Alla barn skall få den hjälp och stöd som de behöver i skolan.

Är lärartätheten tillräcklig i Kungsbacka i dag? Behöver något göras?
– Det finns alltid behov av fler lärare. Speciallärare som är bra på att ta hand om bråkiga elever och de som mår dåligt av olika orsaker.

Viking Bengtsson, Vänsterpartiet:

Hur vill ditt parti att det ska se ut med privatägda skolor i kommunen om fyra år?
– Att det inte finns några. Men man måste dra en skiljelinje mellan privatägda och skolor som ägs av organisationer bestående av lärare eller människor som har idéer om andra typer av undervisningsmetoder. Det är stor skillnad, och det är okej.

Görs det tillräckligt i Kungsbacka för att hjälpa elever som har problem i skolan? Vill ni satsa mer här?
– Där kan man ju egentligen aldrig satsa nog. Det finns skolpersonal som är jätteengagerad, jag kan i vissa lägen tycka att de inte får den stöttning de behöver. Så stöttning till personal och elever.

Är lärartätheten tillräcklig i Kungsbacka i dag? Behöver något göras?
– Både ja och nej. I visa fall finns lärartäthet som fungerar, i vissa fall inte. Rent generellt i samhället idag så har läratätehten varit en av de bitar man tafsat på, liksom stödpersonal. Det som man inte vill förstå är at ti och med att samhället runt omkring oss blir hårdare kan man inte dra ner på lärartäthet och skolpersonal överhuvudtaget.

Magdalena Sundqvist, Socialdemokraterna:
- Hur vill ditt parti att det ska se ut med privatägda skolor i kommunen om fyra år?
Socialdemokraterna är inte emot friskolor. Däremot ska de pengar som är avsedda för eleverna gå till eleverna. Kommunen har ett annat ansvar för eleverna än friskolor och det måste synas i den ekonomiska fördelningen. Detta betyder också att vinster måste begränsas.

Görs det tillräckligt i Kungsbacka för att hjälpa elever som har problem i skolan? Vill ni satsa mer här?
- Nej, det görs inte tillräckligt. Det finns elever i Kungsbackas skolor som inte får det stöd de har behov av och enligt skollagen har rätt till. Ja, vi vill satsa mer. I vårt senaste budgetförslag la vi förslag om utökade satsningar på 35 miljoner kronor som skulle gynna dessa elever.

Är lärartätheten tillräcklig i Kungsbacka i dag?
- Nej, den är inte tillräcklig. Vi får med jämna mellanrum rapporter från lärare som vittnar om ökad arbetsbelastning och att de måste undervisa alltmer av sin arbetstid. Vi behöver göra satsningar som säkerställer att den erfarna personal vi nu har också stannar. Vi la förslag i vår budget om en särskild lönesatsning för att stärka bland annat lärares förutsättningar.


TV-klipp och nyheter

Sune en man med tusen intressen och historier
FAMILJ 2023-11-28 KL. 21:10
Premium

Sune en man med tusen intressen och historier

Hembygdskännaren fyller 70 år

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | BANDY 2023-11-28 KL. 22:07
20 timmar i buss – dessutom utan chans

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Man våldsam och hotfull på krog

Man våldsam och hotfull på krog

Det ska ha uppstått ett bråk på en krog i centrala Kungsbacka på lördagskvällen. En man omhändertogs av polisen misstänkt för våld och hot mot tjänsteman.