Kungsbacka sticker ut som den kommun i Halland där det används mest kokain, visar en färsk lägesbild som har tagits fram genom provtagningar av avloppsvattnet. Metoden har börjat användas för att kartlägga användandet av narkotika i länet.
Vi har hört från olika instanser att kokain är på uppåtgående, så det var inte oväntat, men det var en stor och betungande stapel som stack utLänsstyrelsen har i samarbete med länets kommuner börjat leta efter spår av narkotika i avloppsvattnet. Cannabis röks både till vardags och på helgen, medan kokain och MDMA (huvudkomponenten i ecstasy) framförallt är helgdroger, visar resultaten av de första mätningarna som presenterades på måndagen. Provtagningarna i alla kommuner gjordes 2017, under en tisdag i september och en lönehelg i november. Under lönehelgen syntes en rejäl ökning för mängden kokain och MDMA i avloppsvattnet. Och vad gäller kokain sticker Kungsbacka ut – i kommunen uppmättes knappt 3,5 doser kokain per tusen invånare under lönehelgen vilket var mer än i någon annan kommun i Halland.

– Vi har hört från olika instanser att kokain är på uppåtgående, så det var inte oväntat, men det var en stor och betungande stapel som stack ut, säger kommunpolis Ann Rönnäng till Norra Halland efter att hon tagit del av siffrorna.


Även vad gäller MDMA ligger Kungsbacka högt i länet, bara i Halmstad uppmättes fler doser per tusen invånare under lönehelgen. Polisen ska nu analysera resultaten:


– Vi behöver först om främst ta reda på mer om vad siffrorna betyder. En sak som vi kommer att göra är att börja titta mer på skillnaden mellan vardag och helg som syns och hur vi kan anpassa vårt arbete efter det. Det här ger en oberoende bild som tydligare visar mörkertalet av narkotikaanvändandet, säger Ann Rönnäng.


– Värdet av vattenmätningarna är väldigt stort. Det gäller att rikta insatserna där de behövs bäst, och det kan man inte göra utan en bra och nyanserad lägesbild, sa Anneli Svensson, kommunpolis i Falkenberg.Att ta reda på hur droganvändandet ser ut i kommunerna är annars komplicerat och mörkertalet är stort. Att börja använda metoden att analyserna avloppsvattnet vid de kommunala reningsverken i jakt på spår efter narkotika är tänkt att ge en tydligare bild och är viktig för det fortsatta arbetet med att planera insatser och arbeta förebyggande, enligt Anne Ekstedt, utvecklare för drogförebyggande arbete i Kungsbacka kommun.– Det är ett lite annorlunda sätt att ta reda på hur det ser ut, men är av stor betydelse för att skapa en helhetsbild. Sedan tidigare använder vi till exempel ungdomsenkäter och statistik från polis och socialtjänst, men nu även alltså den här analysen, sa hon under presentationen av resultaten.Johan Lindberg, specialist hos forskningscentrumet Swetox som har ansvarat för analyserna av proverna är inte förvånad över att spår av narkotika har hittats i samtliga kommuner. Resultaten i Halland följer mönstret från liknande provtagningar som tidigare har genomförts i Östergötland. Mätningarna säger ingenting om hur många som använder narkotika, utan enbart antalet doser per tusen invånare, vilket gör att det inte går att utläsa faktorer som ålder eller kön på användarna. Ändå kan den här typen av analyser användas för att mäta resultat för narkotikaförebyggande arbete, tror Johan Lindberg. Då krävs dock bland annat standardiserade mätmetoder och betydligt fler provtagningstillfällen under en längre tidsperiod, poängterar han.FAKTA: Proverna  • Det är Hallands ANDT-nätverk, det så kallade Preventionsnätverket, som har fattat beslut om att använda vattenprover som metod för att få ett konkret mått på förekomsten och användningen av cannabis, amfetamin, kokain och MDMA (huvudkomponenten i ecstasy). Nätverket leds av länsstyrelsen och utöver länets kommuner ingår också bland annat Polismyndigheten, Kriminalvården, Tullverket, Systembolaget och Hallands idrottsförbund i arbetet.

  • Proverna genomfördes vid 35 kommunala reningsverk under två olika dygn – en tisdag i september och en lönehelg i november 2017. I alla kommuner har prover tagits på samma sätt och vid samma tid.

  • Analyserna av vattnet har genomförts av Swetox laboratorium, ett nationellt akademiskt forskningscentrum.

  • Det som mätts är antalet doser av respektive drog per tusen invånare, och resultatet går därför att jämföra mellan kommuner. Mätningen är det första i Halland och det finns därför ingen tidigare statistik att jämföra med. När resultatet räknats fram har man utgått från antalet anslutna personer till de kommunala reningsverken, och inte utifrån antalet kommuninvånare.

  • Källa: Länsstyrelsen i Halland, Swetox.