EKONOMIGUIDE 2023-11-08 KL. 08:00

Företagsvärdering: Hur värderar man ett bolag?

Företagsvärdering är en avgörande del när man ska köpa eller sälja företag. Men hur genomför man egentligen en bolagsvärdering? Det finns många metoder för att värdera företag och många faktorer att hålla koll på. Här går vi igenom allt du behöver veta för att fastställa värdet på ett bolag.

Företagsvärdering: Hur värderar man ett bolag?

TV-klipp och nyheter

Att värdera ett företag involverar analyser av ekonomiska rapporter, marknadsposition och framtida intjäningspotential. Denna artikel går igenom de olika metoder och strategier som används för att bedöma ett företags verkliga värde, oavsett om det är för att förbereda för en försäljning, en investering eller något som görs i samband med strategisk planering.

Anlita en företagsmäklare för din företagsvärdering

För en så sagt företagsvärdering som möjligt är det en stor fördel att anlita en extern expert, i form av en företagsmäklare. I Am Growth är en digital företagsmäklare som har lång erfarenhet av att värdera företag. Företagsmäklarna hos I Am Growth väljer ut den värderingsmetod som passar bäst för er, för att kunna ge ett så exakt värde som möjligt av ert bolag.

När ska man genomföra en företagsvärdering?

En grundlig företagsvärdering är central inför försäljning av företag, där en korrekt värdering av ditt företag kan ligga till grund för ett realistiskt försäljningspris. Inte bara säljare utan även potentiella köpare har nytta av en bolagsvärdering för att säkerställa att de inte betalar ett överpris.

Vid köp av bolag erbjuder en bolagsvärdering en detaljerad inblick i företagets ekonomiska hälsa, vilket är avgörande för att kunna bedöma investeringens lönsamhet. Det är inte bara de synliga tillgångarna som räknas när man ska värdera företag, utan också potentialen för framtida tillväxt och intäkter. En värdering av bolag kan därför fungera som en vägledning för förhandling och ekonomisk planering.

Investmentbolag och riskkapitalister förlitar sig också på noggranna företagsvärderingar för att fatta välgrundade investeringsbeslut. Det hjälper dem att identifiera undervärderade företag med tillväxtpotential eller att skydda sig från att investera i övervärderade verksamheter.

För ägare som funderar på hur de kan värdera ett företag, är det viktigt att förstå att en företagsvärdering inte bara är en finansiell övning, utan också en strategisk analys. Den hjälper ägaren att identifiera de unika värdekomponenterna i verksamheten, vilket kan vara avgörande vid en försäljning.

Så går det till att värdera bolag

Hur värderar man ett företag? Faktum är att det inte finns ett enkelt svar. Värdering av bolag kräver, först och främst, noggrannhet och insikt i finansiell analys. Till att börja med måste du samla in all relevant ekonomisk information. Detta inkluderar:

• Balansräkningar

• Resultaträkningar

• Kassaflödesanalyser

• Viktiga finansiella nyckeltal

En grundlig genomgång av dessa dokument ger en solid bas för att förstå bolagets ekonomiska position.

När du har en klar bild av bolagets finansiella hälsa, är nästa steg i en företagsvärdering att välja en lämplig värderingsmetod. Det finns flera metoder för att värdera bolag, och valet bör baseras på företagets natur och varför du vill värdera ditt företag. Några vanliga metoder är:

• Substansvärdering

• Avkastningsvärdering

• Kassaflödesvärdering

• Marknadsvärdering

Med utvecklingen av digital teknik har företagsvärdering online blivit alltmer tillgängligt. Det finns plattformar som erbjuder verktyg för att enkelt kunna genomföra en grundläggande värdering av företag. Men även om dessa verktyg kan ge en översiktlig värdering, är det viktigt att betona att en djupgående och skräddarsydd bolagsvärdering ofta krävs för att få en rättvisande bild av ett bolags verkliga värde.

När du ska värdera ditt företag, kom ihåg att både kvantitativa data och kvalitativa aspekter som bolagets rykte, marknadsposition och tillväxtpotential ska beaktas.

Vad tittar man på i en bolagsvärdering?

Att värdera ett bolag kräver noggrann analys av flera nyckelfaktorer. Dessa inkluderar:

• Intjäningsförmåga

• Kapitalbindning

• Strukturkapital

• Bolagets organisering

• Branschtillhörighet

Varje faktor spelar en unik roll och tillsammans ger de en omfattande bild av företagets nuvarande och framtida värde. I följande avsnitt utforskar vi dessa aspekter i detalj för att ge en grundlig förståelse för vad man tittar på i en värdering av företag.

Intjäningsförmåga

Intjäningsförmågan är hjärtat i varje bolagsvärdering och utgör en indikation på bolagets förmåga att generera vinst över tid. Det är denna potential som lockar köpare och investerare, och påverkar beslutet vid köp eller försäljning av ett företag.

En av de första aspekterna som granskas i en företagsvärdering är företagets historiska intjäning, vilket kräver en normalisering av ekonomiska rapporter. Det innebär att man justerar räkenskaperna för engångsposter, icke-återkommande händelser eller andra faktorer som inte speglar den vanliga affärsverksamheten.

När de normaliserade siffrorna väl är framme, blir nästa steg att välja en lämplig multipel för avkastningsvärdering. Valet av multipel måste spegla branschstandarder och vara realistiskt i förhållande till företagets tillväxtutsikter och riskprofil. Ett företag med hög tillväxtpotential och stabila kassaflöden kan exempelvis värderas högre än ett företag i en mer volatil bransch.

Det är här skickligheten hos de som är experter på företagsvärderingar verkligen kommer till sin rätt. Det krävs inte bara matematiska beräkningar utan också en förmåga att tolka och applicera finansiella data i en bredare kontext. Det är också viktigt att komma ihåg att även om värdering av aktiebolag ofta fokuserar på finansiella mått, kan även andra faktorer som marknadsposition och operativ effektivitet ha en betydande inverkan på intjäningsförmågan.

Kapitalbindning/rörelsekapital

Kapitalbindning och rörelsekapital är avgörande komponenter i en bolagsvärdering eftersom de speglar företagets förmåga att effektivt hantera sina kortfristiga ekonomiska åtaganden och operativa effektivitet. Kapitalbindning refererar till de medel som är uppbundna i företagets dagliga verksamhet och kan påverka likviditeten. En låg kapitalbindning i lager och fordringar är ofta en indikator på ett effektivt företag, medan hög kapitalbindning kan signalera potentiella likviditetsproblem.

Rörelsekapitalet, som är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder, ger en bild av företagets förmåga att finansiera sin löpande verksamhet och sin förmåga att växa utan att behöva ytterligare kapitalinjektioner. Ett positivt rörelsekapital tyder på att företaget har tillräckliga medel för att täcka sina kortfristiga skulder och är en indikation på finansiell stabilitet.

När man värderar ett företag är det kritiskt att förstå hur kapitalbindning och rörelsekapital kan påverka företagets värde och potential för framtida tillväxt. En bolagsvärdering formel tar ofta hänsyn till dessa mått för att bedöma ett företags värde. Det är viktigt att analysera alltsammans i relation till branschstandarder och konkurrenters prestationer för att få en rättvisande värdering.

Strukturkapital

Strukturkapitalet representerar de immateriella tillgångarna inom ett företag och är en kritisk del när man ska värdera aktiebolag och andra företag. Dessa tillgångar inkluderar ofta:

• Varumärken

• Patent

• Kundrelationer

• Företagskultur

Samtliga ovanstående punkter kan vara avgörande för ett företags långsiktiga framgång och konkurrensförmåga. Dessa komponenter, även om de är icke-fysiska, kan ha ett betydande värde och påverkar därmed det som kallas substansvärde och som vi kommer att diskutera längre fram.

När vi talar om företagsvärdering exempel, är det tydligt att strukturkapital varierar stort mellan olika företag och branscher. Ett teknikföretag kan ha omfattande patentportföljer som utgör en stor del av dess värdering, medan ett tjänsteföretag kan värderas högre för dess starka kundrelationer och varumärkeskännedom.

Företagsvärdering med fundamental analys är en metod som man kan använda. Den innebär att man går igenom företagets finansiella och strategiska position för att identifiera och kvantifiera värdet av strukturkapitalet. En företagsvärdering med fundamental analys kan inkludera en bedömning av hur väl varumärken är positionerade i marknaden, styrkan i företagets patent i förhållande till konkurrenterna eller kvaliteten på kundbasen.

För att räkna ut ett substansvärde är det viktigt att det görs en korrekt uppskattning av immateriella tillgångar, vilket ofta kräver expertutlåtanden och noggranna analyser. Detta värde läggs till det bokförda värdet av företagets fysiska tillgångar för att få en mer heltäckande bild av företagets totala värde.

Bolagets struktur

Bolagets struktur är ett fundamentalt element vid värdering av bolag. Detta omfattar bland annat företagets:

• Organisatoriska uppbyggnad

• Ägarförhållanden

• Interna processer

En välorganiserad struktur kan effektivisera verksamheten och reducera kostnader, medan en bristfällig struktur kan leda till ineffektivitet och ökade risker.

I en värdering aktiebolag är det avgörande att granska hur bolaget är organiserat. En stark och logiskt uppbyggd struktur kan indikera en god ledningsförmåga och en företagskultur som stödjer tillväxt och anpassning till förändrade marknadsförhållanden. Detta är särskilt relevant vid en företagsvärdering inför försäljning, där potentiella köpare kommer att utvärdera hur väl bolaget kan integreras med egen verksamhet eller stå självständigt.

Vidare är det viktigt att förstå hur strukturen påverkar bolagets förmåga att generera intäkter och hantera skulder. En tydlig och transparent ägarstruktur kan till exempel öka förtroendet hos investerare och därmed höja företagets värde.

Branschen

Branschtillhörighet är en avgörande faktor i företagsvärderingar, då den påverkar allt från riskprofil till tillväxtpotential. En detaljerad analys av branschen ger insikt i hur väl ett bolag är positionerat jämfört med konkurrenterna, vilket är fundamentalt för att fastställa dess värde.

I en värdering av bolag är det essentiellt att förstå branschens struktur, där några av faktorerna som spelar in är:

• Konkurrenssituation

• Inträdeshinder

• Regleringar

Branscher med höga inträdeshinder och stabila kassaflöden, såsom energisektorn, tenderar att ha bolag med högre värderingar, medan teknikbranschen präglas av snabba förändringar och innovation, vilket kan innebära både högre risk och större belöning.

Vidare måste man i en värdering av ett aktiebolag, eller annat företag, beakta branschspecifika faktorer som kan påverka företagets intäktsmodeller och kostnadsstrukturer. Exempelvis kan en förändring i råvarupriser ha stor inverkan på värderingen av tillverkande företag, medan digitala tjänsteföretag kan vara mer beroende av teknologiska framsteg.

Att förstå hur branschen utvecklas är också kritiskt när man ska värdera ett bolag. En bransch på uppgång kan ge sken av en ljus framtid, medan en bransch med nedåtgående trender kan signalera behov av försiktighet.

Fyra typer av företagsvärderingar

Värdering av företag kan utföras med en mängd olika metoder, var och en anpassad för specifika förhållanden och syften. I de kommande avsnitten utforskar vi fyra centrala typer:

• Avkastningsvärdering

• Substansvärdering

• Kassaflödesvärdering

• Marknadsvärdering

Vi tittar på hur dessa tekniker tillämpas, deras unika egenskaper och i vilka situationer de är mest relevanta att använda.

Avkastningsvärdering

Avkastningsvärdering är en central metod för att värdera ett företag som bygger på förväntningarna om den framtida inkomst som verksamheten kan generera. Denna typ av företagsvärdering fokuserar på att diskontera förväntade framtida kassaflöden till ett nuvärde, vilket ger en bild av vad företaget är värt idag utifrån dess förmåga att skapa vinst i framtiden.

Denna modell för företagsvärderingar involverar en noggrann analys av företagets historiska ekonomiska rapporter för att bedöma hur stabil förmågan till intjäning är och vilken tillväxtpotential som finns. Man tar hänsyn till faktorer såsom marknadstillväxt, konkurrensintensitet och företagets positionering för att prognostisera framtida intäkter och kostnader.

När man genomför en avkastningsvärdering, är det också viktigt att överväga kapitalkostnaden, det vill säga den avkastning som investerare förväntar sig, vilket påverkar diskonteringsräntan. En hög kapitalkostnad indikerar en högre risknivå, vilket leder till en lägre värdering, och vice versa.

Exemplen på företagsvärdering som använder sig av avkastningsvärdering belyser ofta företag med starka kassaflöden och god tillväxtpotential. Dessa exempel kan tjäna som en referens för hur värderingsprocessen kan anpassas för olika typer av bolag, från små startups till etablerade multinationella företag.

I slutändan är avkastningsvärdering en metod som kräver djupgående förståelse för både företagets ekonomi och de marknader det verkar inom, för att korrekt kunna bedöma dess framtida förmåga att ge värde.

Substansvärdering – beräkna ditt substansvärde

Substansvärdering är en teknik för värdering av bolag där man fokuserar på dess nettotillgångar. Metoden innebär att man räknar ihop företagets samtliga tillgångar, som fastigheter, maskiner och patent, för att sedan dra av skulderna. Resultatet ger en indikation på vad företaget är värt om det skulle likvideras i dagsläget.

Ett kritiskt steg i denna typ av företagsvärdering är att räkna ut företagets substansvärde genom att värdera tillgångarna korrekt. Marknadsvärdet används ofta för att uppskatta vad tillgångarna skulle kunna inbringa vid en försäljning, medan avskrivningar och värdeminskningar måste justeras för att spegla det verkliga värdet.

Vad är substansvärde i detta sammanhang? Det är helt enkelt värdet på bolagets eget kapital, vilket kan ge en säkerhetsmarginal för investerare eftersom det indikerar värdet som finns kvar efter att alla skulder är betalda.

Substansvärdering är särskilt relevant för bolag som har stora materiella tillgångar och för situationer där bolagets verksamhet inte direkt reflekterar värdet på dess nettotillgångar, till exempel vid likvidation eller vid en omstrukturering. Denna typ av värdering av företag ger en statisk bild av företagets värde vid en specifik tidpunkt och kan vara ett användbart verktyg för att jämföra med andra värderingsmetoder.

Kassaflödesvärdering

En kassaflödesvärdering, även kallat DFC-värdering, är en metod för värdering av bolag som tar hänsyn till det projicerade, framtida kassaflödet. Det vill säga hur mycket pengar som förväntas strömma in och ut ur företaget.

I grund och botten är detta en form av avkastningsvärdering. Själva metoden bygger på idén om att pengar i dag är mer värda i morgon genom att diskontera värdet. Till att börja med måste man titta på kassaflödet i dag, för att förstå vilka kassaflöden som kan vara rimliga i framtiden.

Metoden är särskilt populär vad gäller bolagsvärdering för startups. Detta till stor del beroende på att företaget är ungt och därmed saknar tillräcklig historik för att kunna genomföra en avkastningsvärdering.

Viktigt att komma ihåg är att detta är en mycket spekulativ metod för företagsvärderingar. En lång rad antaganden måste göras, vilket ökar risken för att värderingen landar i en felaktig summa.

Marknadsvärdering

En marknadsvärdering är en bolagsvärdering där man främst tittar på historiska försäljningsdata av liknande verksamheter inom samma bransch och område.

Att värdera bolag genom denna metod kan ge ett relativt exakt värde, men det är viktigt att komma ihåg att det finns många faktorer som spelar in i försäljningspriset av andra bolag – faktorer som kan vara svåra att upptäcka utifrån, då det kan saknas tillräckliga data.

En värdering av bolag med denna metod är vanligast bland små företag med lokal tyngd. Det kan exempelvis handla om frisörsalonger, restauranger, matbutiker och liknande.

Värdering av företag: Fördelar med att anlita en företagsmäklare

Att anlita en företagsmäklare kan vara avgörande när du står inför värdering av ett aktiebolag, eller annat företag. Detta särskilt i situationer när det handlar om en köpa eller sälja företag.

Företagsmäklarens expertis gör att du får en professionell och objektiv företagsvärdering som speglar marknadsvärdet på ett trovärdigt sätt. Mäklaren tar hänsyn till en rad faktorer som kan vara svåra att överblicka för en lekman, såsom juridiska aspekter, marknadstrender och branschspecifika nyanser. Det är dessutom viktigt att anlita en extern part, snarare än att värdera företag på egen hand, för att värdet ska bli så objektivt och rättvisande som möjligt.

En kvalificerad företagsmäklare har ofta ett brett nätverk av kontakter, vilket kan vara till stor nytta vid en försäljning. De kan hjälpa till att finna potentiella köpare och förhandla fram förmånliga villkor, och på så vis maximera företagets slutliga försäljningspris. Att använda sig av en mäklares tjänster kan även underlätta bolagsvärdering genom tillgång till aktuell och relevant information för jämförelser, som kan vara svår att få tag på för en enskild företagare.

En bolagsvärdering som utförs av mäklare kan också öka trovärdigheten inför investerare och banker genom att de ger en objektiv och transparent värderingsrapport. Detta är särskilt viktigt i samband med finansiering eller när det ska förhandlas om lån och andra finansiella instrument.

Tänk på det här innan du genomför en företagsvärdering

Inför en företagsvärdering är det avgörande att vara väl förberedd. En tydlig översikt över företagets ekonomiska historia och nuvarande ekonomiska ställning är fundamental. Det inkluderar noggrann granskning av bland annat:

• Balansräkningar

• Resultaträkningar

• Kassaflödesanalyser

Denna finansiella dokumentation bör kompletteras med strategiska planer och prognoser som visar på bolagets potentiella framtida inriktning och tillväxt.

Vid en bolagsvärdering är det också viktigt att förstå de metodologier som används vid värdering av företag för att kunna förbereda relevant information. Det kan exempelvis handla om att ha en klar bild av företagets:

• Intjäningsförmåga

• Kapitalbindning

• Strukturkapital

Dessa aspekter bör speglas i de underlag som presenteras för värderingsexperter eller företagsmäklare.

En annan central punkt vid en bolagsvärdering är att utvärdera och dokumentera eventuella immateriella tillgångar, såsom:

• Patent

• Varumärken

• Kundrelationer

Dessa kan ha en betydande inverkan på din bolagsvärdering, men är ofta svårare att kvantifiera. Att ha ett professionellt förhållningssätt och noggrannhet i förberedelserna kan göra stor skillnad när du ska genomföra din företagsvärdering och slutligen i bedömningen av bolagets värde. En genomtänkt och transparent framställning av dessa element kan underlätta arbetet för värderingsexperter och ge en mer rättvisande bild av företaget.

Inför värdering av bolag: Hur ökar jag värdet på mitt företag?

Att öka värdet på ett företag inför en bolagsvärdering kräver en målinriktad strategi.

• Det första steget är att stärka företagets intjäningsförmåga genom effektiviseringar och kostnadskontroller, vilket direkt reflekteras i resultatet. Vidare är det centralt att fokusera på kärnverksamheten och identifiera områden där företaget har konkurrensfördelar som kan utvecklas.

• En annan viktig faktor är att optimera bolagets kapitalstruktur. Det innebär att balansera eget kapital och skulder för att uppnå en optimal kostnad för kapitalet, vilket kan påverka företagsvärdet positivt. Dessutom är det värdefullt att investera i företagets strukturkapital, såsom system, processer och företagskultur, vilket skapar en stark grund för tillväxt och stabilitet.

• En översyn av företagets varumärke och immateriella tillgångar kan även bidra till ökat värde inför en bolagsvärdering. Förstärkning av varumärkesskydd och annan immateriell egendom, som patent, kan skapa varaktiga värden som uppskattas vid en värdering.

• Det är också av stor betydelse att ha en klar och framåtblickande strategi som stämmer överens med företagets vision och framtida tillväxtmöjligheter. Genom att presentera en övertygande framtidsbild kan du påverka uppfattningen av företagets potential, vilket är avgörande vid företagsvärderingar.

Dessa åtgärder, i kombination med en löpande företagsvärdering, utgör grunden för att kontinuerligt öka värdet i ditt företag.

FAQ

Här svarar vi på vanliga frågor om företagsvärderingar för att ge dig en djupare förståelse av processen och dess nyanser. Du får konkreta tips och insikter som kan hjälpa dig inför en värdering av ditt företag, vare sig du står inför en försäljning, investering eller strategiska beslut som behöver fattas.

Hur värderas ett företag på egen hand?

Det går att utföra en grundläggande värdering av företag på egen hand genom att tillämpa olika metoder som substansvärdering eller avkastningsvärdering. Dock kan det vara komplext och tidskrävande, och ofta krävs det djupgående ekonomisk kunskap och tillgång till detaljerad företagsinformation.

Hur ofta bör en företagsvärdering uppdateras?

För en dynamisk marknad rekommenderas det att uppdatera företagsvärderingen åtminstone en gång om året eller vid betydande förändringar i företagets verksamhet, ekonomiska förhållanden eller i den bransch där företaget verkar.

Hur kan jag som ägare påverka mitt företags substansvärde?

Substansvärde kan påverkas genom strategiska investeringar i företagets tillgångar, optimering av kapitalstrukturen och genom att förbättra effektiviteten i verksamheten för att optimera nettotillgångarna.

Är det viktigt att värdera ett företag inför en försäljning?

Det är mycket viktigt att genomföra en företagsvärdering inför en försäljning för att fastställa ett utgångspris och för att förstå vilka faktorer som kan höja eller sänka det uppskattade värdet under förhandlingarna.

Hur värdera ett företag som 'going concern'?

Att värdera ett företag som 'going concern' innebär att man bedömer företagets värde utifrån antagandet att det kommer att fortsätta sin verksamhet och inte avvecklas eller likvideras. Detta perspektiv ser till den löpande verksamhetens förmåga att generera framtida kassaflöden.TV-klipp och nyheter

Krav på ersättning efter strömavbrottet
JOBB & PENGAR 2024-06-19 KL. 11:45
Premium

Krav på ersättning efter strömavbrottet

Kritiken fortsatt hård mot Ellevio

Kungsbacka har flest avbrott
NYHETER 2024-06-19 KL. 11:00
Premium

Kungsbacka har flest avbrott

Ett otursår hävdar Ellevios presschef

Nytt namn efter 70 år
KULTUR & NÖJE 2024-06-19 KL. 09:00
Premium

Nytt namn efter 70 år

Bättre betyg och fler behöriga till gymnasiet
NYHETER 2024-06-18 KL. 18:30
Premium

Bättre betyg och fler behöriga till gymnasiet

Det visar de preliminära betygsresultatet från Kungsbackas grundskolor

Stopp i tågtrafiken
TRAFIK 2024-06-18 KL. 14:07

Stopp i tågtrafiken

Solig midsommar väntas
NYHETER 2024-06-18 KL. 09:00
Premium

Solig midsommar väntas

Salta hav och söta sjöar
KULTUR & NÖJE 2024-06-17 KL. 19:30
Premium

Salta hav och söta sjöar

– för badkrukor och sälar

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | NYHETER 2024-06-19 KL. 12:45
Alla avbrott anmälda och ska granskas
Premium | NYHETER 2024-06-19 KL. 11:00
Kungsbacka har flest avbrott
Premium | KULTUR & NÖJE 2024-06-19 KL. 09:00
Nytt namn efter 70 år
Premium | NYHETER 2024-06-19 KL. 07:00
Man från kommunen fälls för mutor

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Jessica Zandén har fångat familjerna på Särö

Jessica Zandén har fångat familjerna på Särö

Jessica Zandén är känd från en mängd tv-serier, filmer och föreställningar. Sedan några år tillbaka har hon gått in i ett författarskap om sitt älskade Särö och familjerna hon växte upp med. Hon har tagit reda på historiska fakta för att binda samman platsen och människorna över generationer.