Målet gäller om bygget av den nya Onsalavägen tar hänsyn till livsvillkoren för olika hotade arter i området.

Om man inte klarar det, måste Trafikverket begära dispens från artskyddsförordningen, vilket riskerar att hindra eller försena projektet ytterligare.

Länsstyrelsen godkände Trafikverkets åtgärder när det gäller groddjur och fladdermöss, men inte när det gäller hackspettar. Där krävs det dispens, anser Länsstyrelsen.

Beslutet överklagade av både Trafikverket och olika intressenter på Onsalahalvön. Och nu ger Mark- och miljödomstolen naturvännerna rätt.

Enligt domstolen räcker inte Trafikverkets utredningar och åtgärder för något av de hotade djuren.  Kritiken är skarp:

”För fåglar och fladdermöss saknas helt konkreta förslag som säkerställer kontinuerlig ekologisk funktionalitet trots att platser för fortplantning och vila både försämras och förstörs genom anläggande och drift av anmäld väg”.

Enligt domstolen innebär vägbygget en ”sådan försämring eller förstörelse av berörda djurarters fortplantningsområden och viloplatser att den strider mot förbuden i artskyddsförordningen. och således ska förbjudas. Vad Trafikverket i länsstyrelsebeslutet ålagts att utföra i fråga om anpassningar och försiktighetsmått förändrar inte denna bedömning”.

Detta innebär alltså inte att vägbygget är stoppat. Men däremot krävs alltså nya utredningar och en begäran om dispens från artskyddsförordningen, och nya rättsliga processer som kan överklagas.

Fråga är vad det innebär för tidsplanen.