Några tankar till alla pedagoger som nu åter får hand om våra ungdomar i landets skolor. Vi vet att lärarsituationen inte är vad den borde vara och att många lärare, enligt media, har tankar på att sluta som pedagoger, mycket på grund av att fler och fler arbetsuppgifter läggs på.

 

Trots det, och så länge som man fortsätter i sitt läraryrke, så förväntas man vara en skicklig pedagog och – inte minst – en medkännande människa.

 

Den viktigaste uppgiften är, förutom att ge barnen kunskap, att hjälpa till att fostra våra barn till självständiga, nyfikna människor som känner att de är värdefulla. Ingen helt lätt uppgift.

 

På förekommen anledning vill jag lyfta fram något som är av största vikt, något som antingen hjälper eller stjälper en ung människa.

 

Det är så viktigt att aldrig någonsin utsätta den enskilda eleven för kränkande behandling inför gruppen.

 

Jag har varit med om att den blyga, osäkra eleven har generats inför hela klassen på grund av ett felsvar. Det förekom till och med handuppräckning från den övriga klassen för att visa hur fel svaret var. Sådant får aldrig någonsin förekomma!

 

Den lärare som använder sådana metoder har ingen plats som pedagog!

 

Självklart utlämnar man inte en ängslig elev, som i rädsla och osäkerhet svarar fel, till både lärarens och klassens hånfulla kommentarer.

 

Många föräldrar bryr sig inte, eller vet inte om, att detta förekommer. Och föräldrar som engagerar sig blir betraktade som “besvärliga”.

 

Jag har ont i magen inför kommande läsår och hoppas få slippa behöva trösta barn som ger upp och i ledsnad och frustration stannar hemma från skolan.

 

Den/de lärare som känner igen sig – tänk efter noga vilken skada du åsamkar innan du hänger ut en elev inför klassen i stället för att sätta dig ner och prata med den enskilda eleven och låta denna förstå att han/hon är värdefull oavsett om svaren ibland inte är de rätta!

 

Ingen skola nämnd – detta gäller alla skolor och alla lärare även om jag skulle kunna peka ut både och.

 

Birgitta Gens, Kungsbacka