För cirka två till tre år sedan slogs förvaltningar för Kultur och turism och Fritid och folkhälsa ihop samt förvaltningarna för Funktionsstöd och IFO. Inför kommande mandatperiod (2019) slogs även nämnderna ihop.

Nu upprepas det sannolikt igen, genom ett förslag som behandlades på senaste mötet i nämnden för Miljö och hälsoskydd, som går ut på att den förvaltningen slås ihop med Byggnadsnämndens förvaltning.

Givetvis kommer frågan upp i Byggnadsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att kunnas införas 2020. Det skulle vara förvånande om besluten blir annat än förslaget om sammanslagning.

Socialdemokraterna i nämnden för Miljö och hälsoskydd yrkade på avslag men fick inget gehör av nämnden.

S yrkade utifrån att nämnden är en tillsyns- och myndighetsnämnd och behöver sin förvaltning.

Det föreligger också risk att bevarande miljö kommer i konflikt med exploateringsinresse. Att sådana intressen ska behandlas av samma förvaltning är rent olämpligt.

På sikt kommer en sammanslagning av de båda förvaltningarna leda till att nämnderna slås ihop, vilket ytterligare inskränker på demokratin.

Kent Stenhammar (S), ledamot i nämnden för Miljö och hälsoskydd Elisabeth Meyer Nordin (S), ersättare i nämnden för Miljö och hälsoskydd