HSBs projekt med 180 billiga smålägenheter norr om nya badhuset sprack. HSB ville riva upp överenskommelsen och det gick inte kommunen med på.


Redan i december kunde Norra Halland avslöja att det pågick en konflikt med HSB om byggprojektet, men att man fortfarande diskuterade en lösning. Men den slutade i oenighet.


HSB vann kommunens markanvisningstävling för Aranäs 4 som anordnades hösten 2016. Kommunens målsättning med tävlingen var att skapa många små bostäder till rimligt pris, med hög andel hyresrätter och hög ambition i gestaltningen. Anbudet från HSB innehöll den bästa blandningen av det som kommunen efterfrågade. 


I februari 2017 träffade kommunen och HSB avtal om genomförande och marköverlåtelse för Aranäs 4 och arbetet med att ta fram en ny detaljplan påbörjades. Detaljplanen vann laga kraft i mars 2018 och är anpassad till det vinnande anbudet från HSB. HSB:s ansökan om bygglov i juni 2018 avvek dock från detaljplanen och avtalet när det gäller antalet bostäder, andel hyresrätter och gestaltning.


Kommunen har inte kunnat godkänna ändringarna eftersom de är för långtgående. Parterna är därför nu överens om att avbryta projektet.


Aranäs 4 är centralt beläget strax norr om de blivande sporthallarna och badhuset. Kommunen ska nu utvärdera situationen, men sannolikt är det inte aktuellt att redan nu anvisa marken till någon ny exploatör.


- För att markanvisningstävlingar även i framtiden ska vara ett trovärdigt förfarande är det viktigt för kommunen att uppställda krav, lämnade anbud och träffade avtal följs, säger Johan Gerremo, verksamhetschef för Mark och exploatering.