NYHETER 2022-01-26 KL. 06:40

Reningsverket försenas - krav på ny utredning

Av Christina Forlin

Hammargårds reningsverk har snart nått maxkapaciteten och Kungsbacka kommun har ansökt hos länsstyrelsen om att få bygga ut. Men nu riskerar tillståndet att försenas och därmed utbyggnaden.

Reningsverket försenas - krav på ny utredning

Det var i februari förra året som Kungsbacka kommun lämnade in tillståndsansökan till länsstyrelsen för att få bygga ut Hammargårds reningsverk. Ansökan hade arbetats fram under två år, men i maj återkom länsstyrelsen och krävde en omfattande komplettering och en inventering i fält.
Vattnet från reningsverket släpps ut i Kungsbackafjorden, ett Natura 2000 område med mycket känslig miljö, och länsstyrelsen ville bland annat ha bättre svar på hur ålgräsängar, fisk och bottenfauna kommer att påverkas av de framtida utsläppen.
Länsstyrelsen efterlyste också uppgifter om exempelvis förekomst av mikroplaster och läkemedelsrester i nuläget och i ett framtida utbyggt reningsverk samt hur en eventuell bräddning i Hammargård påverkar Rolfsån och Hovmanneån.
Kungsbacka kommun var tvungen att gå till botten med frågorna och det resulterade i en rapport, som lämnades in till länsstyrelsen strax innan jul.
Det är en diger utredning gjord av konsultföretaget Sweco, och enligt projektledare för utbyggnaden av reningsverket Joakim Ekberg var kommunen inte riktigt beredd på länsstyrelsens hårda krav. Till ansökan som lämnades in för ett år sedan fanns givetvis en miljökonsekvensbeskrivning, men den räckte alltså inte.– Det är vanligt att man få komplettera sina ansökningar, men inte i den här omfattningen, säger Joakim Ekberg.
– Men det är svåra frågor, och eftersom det är mycket man inte vet gäller förstås försiktighetsprincipen.
– För oss känns det bra att få allt utrett, vi vill gör allt vi kan för att reningsverket ska fungera bra under lång tid.

Finns orosmoln

På de flesta punkterna ger rapporten från Sweco ett lugnande besked.
– Men läget för bottenfaunan i Kungsbackafjorden är ett orosmoln, säger Joakim Ekberg.
– Problemet är att den inte har undersökts ordentligt tidigare, och statusen nu är ”dålig”. Det innebär att den inte får försämras på någon punkt.
Ålgräsängarna är också en svag punkt (se även faktaruta).
– De undersöktes för 20 år sedan, och så i september 2021. Under den tidsperioden hade de minskat, säger Joakim Ekberg.
– Men vad det beror på är svårt att veta. De varierar naturligt mellan åren, men om det är en sådan variation detta är eller om utbredningen av ålgräsängarna verkligen minskat är svårt att slå fast, liksom vilken påverkan framtida utsläpp av reningsverket kommer att ha.
Vid inventeringen år 2021 hittades också mycket fintrådiga alger nära ålgräsängarna. De fintrådiga algerna skuggar, försämrar vattenomsättningen lokalt och kan resultera i syrebrist och svavelväte vid nedbrytning.

EU-dom ställer till det

Dessutom ställer den så kallade Weser-domen till det, en dom som härrör från en muddring i floden Weser. EU-domstolen visade för något år sedan att Vattendirektivets krav om att inte försämra vattenkvaliteten är strängt.
Om en verksamhets utsläpp medför att statusen försämras för en enda kvalitetsfaktor eller ämne är den inte tillåten. Det gäller även om många andra skulle förbättras.
Enligt Svenskt Vatten är det oklart hur svenska domstolar kommer att tillämpa reglerna när paradoxen uppkommer, att förbjuda utbyggda reningsverk med hänsyn till försämringsförbudet enligt Weserdomen och samtidigt tillåta dem för att miljökvalitets normer ska kunna följas.

Försenat besked

Själva ansökan om utbyggnaden lämnades alltså in i början av februari förra året, och i maj kom begäran om komplettering.
– Vi hade hoppats på ett besked från länsstyrelsen inom kort, men eftersom det var en så omfattande komplettering som krävdes kommer det dröja ytterligare månader, säger Joakim Ekberg.
Det betyder inte att planeringen stannat av. Processen med upphandling av totalentreprenaden rullar på parallellt till exempel, men inte heller den utan invändningar.
Den är överprövad, och inget avtal kommer att tecknas förrän överprövningen är avklarad.
– Det blir en så kallad partnering vilket innebär att man inte tar hänsyn till enbart det billigaste anbudet och utan fokus ligger på samarbete. Entreprenören har ansvar för funktionen av lösningarna och kommunen är delaktig och involverad i hela processen.
Man håller också kontinuerligt på med översyn av det befintliga reningsverket. Exempelvis byter man just nu bottenfilter och sand i det sista reningssteget, den så kallade poleringen.
– Vi har fyra reningslinjer, och sanden byter vi emellanåt men nu var det dags även för bottnarna för att förbättra slutsteget. Arbetet kommer att pågå något år.

Taket nås inom kort

Hur bråttom är det då att att bygga ut Hammargårds reningsverk?
Beräkningar visar att gränsen för tillståndet nås inom några år, enigt vissa redan år 2022.
Så illa är det dock inte, anser Joakim Ekberg, projektledare för utbyggnaden av reningsverket på Kungsbacka kommun.
– Vi har åtgärder att ta till, så än är det ingen kris, säger han.
Förra året vände man exempelvis flödet från en pumpstation långt ut på Onsalahalvön, så att det avloppsvattnet nu rinner till Lerkils reningsverk istället för till Hammargård.
Men utbyggnaden av reningsverket som beräknas kosta uppåt en halv miljard kronor behöver göras ganska snart. Bygger man inte ut skulle det betyda stopp för nya bostäder i Kungsbacka stad med omnejd.
Ska klara 95 000
Hammargårds reningsverk tar emot avlopp från 41 000 personer och har tillstånd för 52 000.
Den framtida belastningen på verket beräknas till 61 000 personer år 2035 och 78 000 personer år 2050, och med säkerhetsmarginal innebär det att avloppsreningen behöver dimensioneras för 75 000 personer år 2035, och 95 000 år 2050.
Tidigare har man räknat med att verket ska unna vara i drift 2026, men med förseningen som nu uppstått är det osäkert.


Ekologisk status
Vattendragen klassas utifrån så kallad ekologisk status. Det finns fem olika nivåer
dålig, otillfredsställande, måttlig, god och hög.
Vid klassningen är det många parametrar som vägs in, inte bara halterna av kväve och fosfor, utan även de biologiska värden som fiskarter och bottenfauna. De väger väl så tungt om inte tyngre än de kemiska. Målet är att nå god ekologisk status.


Storbråk på kroggatan
BLÅLJUS 2022-05-29 KL. 08:46

Storbråk på kroggatan

SENASTE TV-NYHETERNA

Förarbevis ett krav för vattenskoter
NYHETER 2022-05-28 KL. 13:00

Förarbevis ett krav för vattenskoter

Nya regler inför sommaren – många har ansökt

Får svårt ta hand om flyktingar
NYHETER 2022-05-28 KL. 09:00

Får svårt ta hand om flyktingar

Bostadsbolagen ser överställen som skulle kunna vara möjliga

Lerkil tog säsongens andra seger
FOTBOLL 2022-05-27 KL. 21:41

Lerkil tog säsongens andra seger

FESTLIG samling inför årets studentbal
NYHETER 2022-05-27 KL. 17:25

FESTLIG samling inför årets studentbal

Lanbit i gång igen
NYHETER 2022-05-27 KL. 16:00

Lanbit i gång igen

Slutspurt för konstrundan
KULTUR & NÖJE 2022-05-27 KL. 15:00

Slutspurt för konstrundan

Saga årets sommartema i rondellerna
NYHETER 2022-05-27 KL. 12:00

Saga årets sommartema i rondellerna

Snart dags för kulturfestival igen
KULTUR & NÖJE 2022-05-27 KL. 10:00

Snart dags för kulturfestival igen

Kanske privatisering - men inte nu
KULTUR & NÖJE 2022-05-27 KL. 07:00

Kanske privatisering - men inte nu

Nya arbetssätt ska ge fler tillgång till Kulturskolan

Resor under pandemin blev till bok
KULTUR & NÖJE 2022-05-26 KL. 17:00

Resor under pandemin blev till bok

Åsabon Jan Hansson hittade nya favoritstäder

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

BLÅLJUS 2022-05-29 KL. 08:46
Storbråk på kroggatan
SPORT 2022-05-28 KL. 18:10
Oavgjort i toppmötet

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Fångar legendarer under promenad

Fångar legendarer under promenad

Det är ”raidhour” och utanför Villa Solbacka har ett 20-tal personer samlats. Ikväll finns chansen att fånga legendariska Pokémon. – Vissa Pokémon måste man vara flera för att fånga, tanken med det är att man ska samarbeta, säger Malin Börjesson som i stort sett dagligen spelar Pokémon GO.