Beslutet om att förflytta resurser från Kungsbacka till Halmstad fattades redan för fem år sedan, men det är först nästa år som det blir skarpt läge och förändringen blir av.
Det har fått personalen på enheten att reagera med ett öppet brev till politiker i regionen. Man påpekar bland annat att personalen markant kommer att minska i Kungsbacka, främst innebär det att tjänsterna för arbets- och fysioterapeuter blir färre och att den neurologkonsult som funnits på plats fyra timmar i veckan försvinner helt.

– Detta kommer att medföra att det inte finns möjlighet till polikliniska rehabiliteringsgrupper för människor med MS och Parkinsons sjukdom, att möjligheten att bedöma polikliniska patienter från neurologmottagningen kraftigt minskar eller upphör. Framför allt leder dock beslutet till en stor svårighet att fortsätta med teambaserad rehabilitering för människor efter stroke-insjuknande, dels på grund av att läkare inte längre finns i teamet, och dels att sårbarheten för en så liten enhet blir mycket stor, skriver man bland annat i det öppna brevet.

Enligt Anna Rundberg beror förändringen på att Kungsbacka tidigare har fått för stora resurser, i relation till Halland i stort.

– Neuro-rehaben kommer alltså inte att dras ner, men fördelas jämnare över länet. Det är ett länsövergripande uppdrag, men när vi tittat på det över tid har vi sett att det varit en snedfördelning där Kungsbacka fått för stor del av resurserna. Tanken är att det ska vara samma utbud i alla kommuner, därför blir det nu en förskjutning av resurser söderut, säger Anna Rundberg.

Hon backas upp av Axel Storckenfeldt (M), ordförande i driftsnämnd Närsjukvård i region Halland.

– Det har varit en snedfördelning tidigare. Neuro-rehaben är ett särskilt uppdrag från regionstyrelsen, därför har den också en särskild budget. Det går alltså inte att omfördela pengar dit från andra delar av Närsjukvårdens verksamhet, eftersom det skulle bryta mot konkurrenslagstiftningen. Samtidigt förstår jag frustrationen i Kungsbacka, där man tidigare har haft större resurser, säger han.