Nu grävs den förorenade jorden bort efter många års strid kring ansvaret. Fördröjningen innebär dock ingen hälsofara enligt konsultrapporten. Inomhusluften i kyrkan har inte förhöjda halter, och inte heller verkar lösningsmedlen följa med grundvattnet till det intilliggande koloniområdet.

FOTO: Kristian Alm

Saneringen började för en månad sen och drivs av Sveriges Geologiska Undersökning.

Inom fastigheten drev Tölö Fabriker/Auson verksamhet mellan 1920 och 1985 med tillverkning av tak- och byggpapp, rostskyddsoljor, träskyddsmedel och andra tjärbaserade produkter. Verksamheten efterlämnade föroreningar i marken i form av stelnade rester av asfalttjära och spill av olika kreosotvätskor. Tack vare leran i området finns huvuddelen av föroreningen främst ytligt.

Peab utför schaktarbetet och har nu hunnit med att schakta bort ungefär en fjärdedel av den totala mängden förorenad jord. Massorna körs till Surte hamn för vidare transport till olika deponier i närområdet samt till Norge med båt. Området bakom kyrkan, som bedömdes vara värst förorenat är nu snart färdigt. Här utfördes djupare schakt och det fanns farhågor om att det skulle behöva hanteras mycket vatten i schaktgroparna, men tack vare väldigt tät lera så har det istället varit lite vatten att ta hand om.

I en del av fastigheten har föroreningarna gått djupt och här kommer kompletterande åtgärder kanske att krävas. Det har luktat en del från jordmassorna, men de luftmätningar som gjorts har inte visat på några föroreningshalter, så det har aldrig varit fråga om hälsorisker.

Tidsplanen är att vara klara till nyår med schakten och med planteringar till våren 2020.