JOBB & PENGAR 2022-06-11 KL. 09:00

Golfbana kan bli bostäder

Av Kristian Alm

Inga vilda planer på 8 000 bostäder i Forsbergen – i stället bostäder där golfbanan ligger idag. Så kan framtiden se ut för området söder om Hällingsjövägen, enligt en ny förstudie.

Golfbana kan bli bostäder
Utbyggnaden av Tölö ängar fortsätter. Etapp 3 med 150 bostäder och skola norr om Hällingsjövägen är på gång, liksom Tölö ängar syd på ängarna intill golfbanan. Men den östra delen av den etappen får vänta för att se om den nya förstudien med en förlängd Hedeled blir verklighet. Första delen innehåller runt 250 bostäder. Skiss: Kungsbacka kommun

I många år har det diskuterats om Forsbergen i södra Kungsbacka ska rymma bostäder. Det skulle kunna bli en naturlig fortsättning på Hammerö och Fors, med ett attraktivt centrumnära läge.
Men då krävs troligen en förlängning av Forsvägen runt golfbanan för att sen knyta an till Hedeleden, som idag bara är planerad att gå mellan Hede station och Hällingsjövägen. Det skulle ge ett nytt stråk där de som vill ta sig till Hede station slipper köa sig igenom centrum, och en enklare tillfart till bostäder i Forsbergen.
Denna "Hede ringled" har det talats om i decennier utan att man kommit till skott.

Förstudie
Men när nu bostadsområdena Tölö ängar etapp 3 och Tölö ängar syd är på gång på var sin sida om Hällingsjövägen , dammades både ringledenplaner och bostadsvisioner av igen. Kommunstyrelsen gav för två år sedan klartecken för en förstudie av hur Forsbergen skulle kunna utvecklas när det gäller "trafik, bebyggelse, natur och friluftsliv". I förstudien ingick också att titta på vad en ringled skulle innebära.
Beskedet om att området skulle utredas fick fastighetsägarna i Forsbergen att vakna rejält. Den största delen, skogsområdet i norr, ägs av Gåsevadholm/Koberg.
Tillsammans med byggbolaget Brixly lanserade man för ett år sedan ett enormt projekt där man skulle bebygga stora delar berget. Sammanlagt hade arkitekterna lyckats klämma in 8 000 bostäder!
Det ska jämföras med hela Kolla parkstad där det ryms 1 300 bostäder.

Kallsinnig
Men kommunledningen ställde sig ganska kallsinnig:
”Det stora antalet bostäder som föreslås innebär att hela området tas i anspråk för bostäder service, parkeringar och vägar, och inga områden lämpliga för rekreation och friluftsliv lämnas kvar" var analysen.
Det fick Brixly att backa och tillfälligt dra tillbaka ansökan om planbesked. Och kanske ska man se det mer som ett inspel för att i alla fall nå en bit på väg i Forsbergen?
Nu har förstudien hur som helst blivit färdig, och även i den är man skeptisk till stora byggplaner i skogsområdet.Forsbergen menar utredarna ska behållas som naturområde. Däremot skulle den kunna utvecklas i stil med Kungsbackaskogen och bli ett mycket mer besökt område, med löprundor, utegym, grillplatser och skolskog.

Kontroversiellt
I stället är det verkligt kontroversiella att man placerat ett stort antal bostäder på den nuvarande golfbanan. Samhällsplanerar Anders Lund är en av dem som genomfört förstudien.
– Ja, vårt förslag hamnar i konflikt med golfbanan. Vi vet inte hur många hål som påverkas, och vilka möjligheter de har att ersätta dem på annan plats, det har vi inte undersökt, säger Anders Lund.
I förslaget talas det om att 1100 till 1500 bostäder i blandade former skulle få plats där det idag svingas med golfklubbor, och dessutom en stadspark intill Söderån. Det skulle också kunna rymmas en skola och ett äldreboende.
Alldeles intill skogen öster om Forsvägen skissar förslaget på lite högre hus med kanske 300 bostäder.
Slutligen skulle det kunna bli ytterligare 300 bostäder längst ner i söder i hörnet Varbergsvägen/Fogdegårdsvägen. Det är idag mycket använt för skogspromenader, men utredarna menar att ska man freda skogen är det bäst att bygga i ytterkanterna för att få ett sammanhängande naturområde.
Huvudtankarna är alltså:
- Bevarandet av delar av Forsbergen som grönområde
- Utveckling av bostäder och samhällsservice inom de västra delarna av golfbanan
- Förlängning av Forsvägen till Hällingsjövägen
- Utveckling av bostäder i södra delen av Forsbergen

Framtiden
Nu ska det sägas att detta är en skiss för framtiden, och långt ifrån något beslut. Tidshorisonten är ända fram till 2050, så mycket vatten hinner rinna i Söderån innan någon spade sätts i marken.
Samhällsplanerare Anders Lund igen:
– Vi fick uppdraget att titta på hur området kan rymma runt 2 000 bostäder, och det är så här vi på tjänstepersonnivå ser hur området bör utvecklas.
– Det är ett underlag när nu den fördjupade översiktsplanen för staden Kungsbacka arbetas fram, och då kommer ju alla att kunna ha synpunkter.
Några djupare kontakter med den huvudsakliga markägaren Gåsevadholm har inte utredarna haft, inte heller med golfklubben.
– Inte i det här skedet. Men vi vet ju att det är många markägare och många viljor.
Var ska golfbanan ta vägen?
– Det har vi inte utrett, men Gåsevadholm äger ju mycket mark på andra sidan Gåsevadholmsvägen så det borde finnas förutsättningar för att lösa det, men det är en diskussion mellan fastighetsägaren och golfbanan som arrenderar.

Golfbanan
Förslaget presenterades i veckan för kommunstyrelsens arbetsutskott, alltså den högsta politiska nämnden där kommunalråden sitter.
Kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att en förstudie är just det, ett underlag för att gå vidare och inget mer.
– Vi tog inte ställning till innehållet, men det är bra att ha med i det fortsatta arbetet.
Vad säger du om golfbanan?
– Den har varit en diskussion om den länge. Den har stort rekreationsvärde, samtidigt är det central mark, konstaterar Lisa Andersson.
Fotnot: Forsgårdens golfbanas ordförande Robert Sidlo har bett att få återkomma med kommentar när han tagit del av utredningen.


Förstudien visar med olika färger hur man ser framtiden för området runt Forsbergen. Gult innebär bostäder, och de tänker man sig på golfbanan längs Söderåleden och österut längs med Söderån. Intill skogsområdet kan det bli högre hus, och längst ner i söder lägre bebyggelse intill Varbergsvägen.
Förstudien visar med olika färger hur man ser framtiden för området runt Forsbergen. Gult innebär bostäder, och de tänker man sig på golfbanan längs Söderåleden och österut längs med Söderån. Intill skogsområdet kan det bli högre hus, och längst ner i söder lägre bebyggelse intill Varbergsvägen.


Fakta
Enligt översiktsplanen ska Kungsbacka stad prioriteras och mer än hälften av de nytillkomna bostäderna i kommunen ska byggas där. Detta innebär att cirka 12 000 bostäder fram till 2050. Redan redan finns positiva planbesked för cirka 7 000 av dessa bostäder inom staden.
Ytterligare 2000 skulle kunna rymmas i Forsgården.
Kvarvarande 3000 bostäder vill man försöka lägga i mer stationsnära lägen.
Det skulle kunna till exempel kunna innebära ett växande Anneberg, fler etapper i Björkris och fortsatt omvandling av Inlags industriområde. Eller kanske Tingbergsvallen, som Liberalerna föreslår.


SENASTE TV-NYHETERNA

Lokala författaren fick ta emot bokpris
KULTUR & NÖJE 2022-12-02 KL. 11:45

Lokala författaren fick ta emot bokpris

Polisen söker orsak till branden i Frillesås
NYHETER 2022-12-02 KL. 09:30

Polisen söker orsak till branden i Frillesås

Orosanmälningar ökar - svårt att hinna med
NYHETER 2022-12-02 KL. 07:00
Premium

Orosanmälningar ökar - svårt att hinna med

Zorrofinterna fällde avgörandet när sviten förlängdes
SPORT 2022-12-01 KL. 23:05
Premium

Zorrofinterna fällde avgörandet när sviten förlängdes

Auktoriserade tomten Sten-Erik fyller 70 år
FAMILJ 2022-12-01 KL. 20:30
Premium

Auktoriserade tomten Sten-Erik fyller 70 år

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | HANDBOLL 2022-12-02 KL. 21:47
"Det är bara hem och träna avslut"
NYHETER 2022-12-02 KL. 19:56
Brand i villa i Iserås

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

”Det var så skönt att Kungsbacka blev min stad”

”Det var så skönt att Kungsbacka blev min stad”

Lasse Kronér fyller 60 år. Kärleken till Onsala och Kungsbacka är djup. Metooskandalen blev en ”gamechanger” i hans liv.