IVO kritiserar nämnden för Gymnasium och arbetsmarknad i Kungsbacka för hanteringen av en rad ärenden gällande en då 20-årig ensamkommande man. Bland annat kritiseras att man inte utrett ansökningar om hjälp med boende och kontaktperson.


 


Det är en person som tidigare har varit familjehemsförälder och kontaktfamilj till den ensamkommande mannen som har anmält händelserna till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Enligt anmälan har mannen särskilda behov och svårigheter och behöver adekvat hjälp och stöd från samhällets sida.Mannen, som nu är 21 år, var 20 år då han ansökte om bistånd till att ordna boende, eftersom han inte kunde göra det själv. Men ansökan utreddes aldrig av nämnden för Gymnasium och arbetsmarknad. Enligt nämnden togs den upp vid ett möte och då ska Socialtjänsten ha informerat om att en ensamkommande själv måste ansvara för eget boende. IVO menar att man är skyldig att utreda alla ansökningar och lämna besked till den sökande om beslut. Man poängterar också att informationen om att Socialtjänsten inte kan hjälpa till med boende är felaktig.Mannen ansökte även om bistånd till kontaktperson, men den ansökan avvisades. Motiveringen till detta var att mannen skulle fylla 21 år drygt två veckor senare och att ärendet då skulle flyttas till en annan nämnd. IVO menar att det var ett allvarligt fel att avvisa ansökan på grund av detta. Alla ansökningarna ska utredas på en gång.   IVO bedömer också att nämnden brustit när man under två års tid placerade mannen vid Löftadalens folkhögskola för vård dygnet runt, trots att skolan saknar tillstånd att driva stödboende eller HVB-hem. Mannen var vid tillfället 18 år gammal och i dokumentation står det att han hade ”ett stort behov av bekräftelse och stöttning både i skolan och i vardagen”.