Tillfälliga skydd vid översvämningar i Kolla ska ersätta med en permanent vall är tanken. Men Miljöförvaltningen och Teknik har hamnat i konflikt om lösningen. Foto: Arkivbild. Ska det byggas översvämningsskydd längs Kungsbackaån bör den muddras och gifterna i bottenslammet tas bort. Det anser kommunens miljöförvaltning. Men kollegerna på Teknik är helt oförstående: Miljöförvaltningen tycker till om saker som inte har med bygget att göra.En vall med plastspont längs Kungsbackaån i Kolla är tänkt att klara översvämningar i framtiden. Eftersom den går längs vattnet ska Mark och miljödomstolen ge sitt tillstånd, och i samband med det tycker olika remissinstanser till. De flesta har inga kritiska synpunkter, men med ett stort undantag: kommunens egen miljöförvaltning.


I sitt svar underkänner Miljöförvaltningen på flera punkter projektet. Man anser att Tekniks förklaring att stigande havsnivå är det största problemet inte räcker. Ån bör även muddras, annars kan den snart bli för grund för båttrafik. Bottensedimentet är dessutom troligen fullt av gamla gifter som riskerar att sprida sig vid en översvämning, skriver Miljöförvaltningen.


Miljöförvaltningen undrar också i ett mer allmänfilosofiskt stycke vilken roll kommunen vill att Kungsbackaån ska ha, med tanke på hur det historiskt sett varit tidigare med båttrafik från innerstaden och ut till kusten?


Teknik slår i sitt svar fast att Miljöförvaltningens förslag inte har med det aktuella projektet att göra: Kungsbacka vill bygga ett översvämningsskydd, och inget annat, så var så god och svara på det!


Uppgrundningen av ån har inte med bygget att göra, och är dessutom underordnat havsnivåns påverkan, menar Teknik.


De grävjobb som påverkar vattnet handlar bara om att dra upp ett par pålar till två bryggor som inte längre kan vara kvar. Skulle man däremot muddra är risken för spridning av föroreningar ut i fjorden stor.


(Vad man inte skriver är att det troligen dessutom blir en mycket dyr process om slammet ska ta upp.)


Teknik avslutar sitt svar till Mark och miljödomstolen:


”Frågan om Kungsbackaåns framtida användning för båttrafik och kommunens framtida planer är inte föremål för prövning i målet. Bedömningen av om de sökta åtgärderna ska beviljas tillstånd ska göras utifrån de idag faktiska och kända förutsättningarna i området.”


Nu återstår att se om Miljöförvaltningens remissvar kommer att sätta krokben för översvämningsskyddet i domstolsförhandlingen.