Det är förvånansvärt att än en gång sökes det för bergtäkt vid Kammarberget, trots att flera tidigare ansökningar har avslagits.

 

Visst behöver Kungsbacka en egen bergtäkt, med tanke på kommande bostäder i kommunen.

 

Är det då en bra plats att lägga en bergtäkt på? Risker finns med tanke på fågellivet (kungsfågel, fiskgjuse, pilgrimsfalk och storlom), sjöar (Lygnern, Angsjön och Skärsjön) hotas om bergtäkt startas vid Kammarberget.

 

Bullret kommer att öka samt en ökad tung trafik tillkommer.

 

Kammarberget är omgiven av riksintresse för kulturmiljövård, riksintresse för naturvård, riksintresse för friluftsliv samt ligger inom vattenskyddsområde (tertiär zon). Socialdemokraterna säger nej till bergtäkt vid Kammarberget.

 

Vid senaste sammanträdet för Miljö och hälsa avslog nämnden ansökan med utgångspunkter i miljöbalken 3 kap. 6§ vilket innebär påtaglig skada i riksintresseområden i sin helhet, samt 2 kap. 6§ utifrån minsta möjliga intrång och olägenhet för människors hälsa och miljö samt 1 kap. 1§ som syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

 

Kent Stenhammar (S), ledamot i nämnden för Miljö och hälsa