Snart är det val. Valet den 9 september är avgörande för Sveriges och Kungsbackas framtid.Vi Sverigedemokrater känner en stark medvind. Vi får en otrolig bra respons från våra invånare ute på gator och torg, vilket är både glädjande och stärkande inför detta oerhört viktiga val.           Om vi på allvar ska kunna förändra och bryta den negativa utveckling vi nu ser så behöver vi byta ut makthavarna, både på riks, region och kommunnivå. Vi vill inte att Kungsbacka kommun ska bli en av alla de kommuner där våldet och otryggheten tar över. Kungsbacka ska vara en trygg plats att bo på, där man kan röra sig ute oavsett tid på dygnet utan att riskera att utsättas för överfall eller annat brott.I Kungsbacka ska man få den vård man behöver, när man behöver. För våra äldre bör det finnas särskilda äldrevårdcentraler där personal är specialiserade på de äldres sjukdomar. Vård och omsorg ska vara individuellt utformade och syfta till att stärka individens egna resurser. Vid upphandling av vård och omsorg ska kvalitet gå före pris. Alla våra äldre ska ha möjlighet att leva ett rikt liv präglat av oberoende och självständighet under trygga förhållanden med respekt för självbestämmande och integritet.Den psykiska ohälsan som går allt längre ned i åldrarna är oerhört viktigt att få bukt med. Resurser för att utveckla och bevara en god hälsa för våra barn och ungdomar är högt prioriterat. Det måste finnas resurser så  att de snabbt får den vård de behöver, och ett bättre samarbete mellan primärvården och psykiatrin.Det är viktigt att barnen i skolan har studiero, att det är ordning och reda och att det finns resurser för att ge varje enskilt barn den uppmärksamhet och den hjälp det behöver. Användandet av mobiltelefoner bör begränsas och inte tillåtas under lektionstid.Ett rikt och varierande fritidsutbud som är till för alla är viktigt för gemenskap och för ett friskt och aktivt Kungsbacka. Idrotts och kulturrörelsen spelar en stor roll, inte bara för människors hälsa utan även för demokratisk och social fostran, och erbjuder dessutom en meningsfull och innehållsrik fritid fri från kriminalitet och missbruk.Kungsbacka har nu på kort tid tagit emot ett stort antal nyanlända, vilket lett till en ansträngd situation i kommunen och som skapat undanträngningseffekter i både skola, vård och på bostadsmarknaden. Vi ser nu början på ett splittrat och segregerat Kungsbacka, vilket kräver ett stopp i mottagandet av nyanlända!Carita Boulwèn, Gruppledare SD Kungsbacka