Vädret idag
Delvis soligt
11°C
Prognos oktober 22, 2018
dag
Moln ibland
12°C
 

Fakta: Motioner som lagts under mandatperioden (Motioner del 6)

Hur skapas egentligen den politik som drivs i kommunen?

Medan det för partierna i alliansen är lätt, det är de som i praktiken driver politiken, ser det annorlunda ut för oppositionen. Ett av sätten för dem att få upp en fråga på bordet, är att lägga en motion.

Norra Halland har gått igenom de 47 motioner som lagts under mandatperioden. Här kan du läsa hur de sett ut. 

 

NORRA HALLAND KARTLÄGGER POLITIKERNAS MOTIONER - FAKTA

Motion
Förslag som läggs skriftligt av ledamot i kommunfullmäktige, regionfullmäktige eller riksdag och som måste besvaras av respektive församling med bifall eller avslag. Ibland med besvarad, då frågan kanske till exempel redan utreds.

Interpellation
Skriftlig fråga/frågor till statsråd eller lokalt kommunalråd/regionråd eller nämndordförande. Besvaras skriftligt med debatt där alla som önskar får delta.

Enkel fråga (heter numera bara fråga)
Lokalt muntlig eller skriftlig fråga till kommunalråd/regionråd eller nämndordförande. Skall vara enkel att besvara. Svaras muntligt och bara frågeställaren och den som svarar får debattera.
I riksdagen sker detta skriftligt till statsråd och man får svar skriftligt. Ingen debatt.

Väcka ärende
Inget begrepp som finns i lagen men används till exempel i riksdagen som begrepp. Man väcker ett ärende genom att skriva till statsrådet eller lägger en motion. Lokalt mer att man tar upp detta på nästa nämnd eller via interpellation. Ledamot har laglig rätt att ta upp en fråga muntligt eller skriftligt i en nämnd, alltså "väcka ärende".

 

Proposition

I riksdagen är det när regeringen lägger ett förslag. Används sällan som begrepp lokalt men i praktiken är det samma när till exempel alliansen i kommunen lägger

förslag eller kommunstyrelsen lägger förslag till kommunfullmäktige. Begreppet finns dock inte i kommunallagen.

Så många motioner har de olika partierna lagt:

SD 16 motioner

S 12 motioner

Mp 3 motioner

Kd 2 motioner

V 4 motioner

Kb 13 motioner

Blocköverskridande 1

 

 

De flitigaste motionärerna i Kungsbacka

Roger Larsson SD och Carita Boulwén, SD, 12 stycken

Eva Borg S, 6 stycken

Agneta Ernegård Kb 6 stycken

Maj-Britt Rane Andersson S 5 stycken

Johan Tolinsson S 5 stycken

Stefan Jägnert SD 4 stycken

Maria Rasmussen V 4 stycken

 

 

Sverigedemokraterna

2 mars 2015

Motion om policy gällande beslutsgången för avtal med Migrationsverket/Länsstyrelsen

Att Kungsbacka kommun ska ha som policy att samtliga beslut som rör kommunens avtal med Migrationsverket och Länsstyrelsen ska gå via fullmäktige.

Stefan Jägert

 

Avslås med hänvisning till en lagändring från 2014 som minskat det politiska momentet i avtalen, för att istället fokusera på ekonomisk ersättning till kommunerna.

 

12 maj 2015

Ta krafttag mot tiggeriet i Kungsbacka kommun

Att Kungsbacka kommun tillämpar de ordningsregler som finns skrivet i Kungsbacka kommuns författningssamling, paragraf 12.

Att kommunen ger direktiv till Polisen/ordningsvakter att se till att dessa regler upprätthålls.

Carit Boulwén

Avslås i sin helhet.

 

20 augusti 2015

Att utreda antalet studie- och yrkesvägledare i skolan

Att uppdra åt lämplig nämnd att utreda hur många studie- och yrkesvägledare det finns anställda i de kommunala grundskolorna, hur många timmar de finns på respektive skola, och om detta motsvarar kraven i skollagen.

Att om någon/några kommunala skolor inte uppfyller skollagens krav på tillgänglighet med studie- och yrkesvägledare för eleverna, uppdra åt lämplig nämnd att ta fram förslag på åtgärdsplan för detta, med därtill hörande kostnadskalkyl.

James Kujansuu, Carita Boulwén

Anses besvarad med hänvisning till att samtliga kommunala skolor uppfyller skollagens krav på studie- och yrkesvägledning.

 

20 augusti 2015

Mer tydlighet kring religiös specialkost i kommunal verksamhet

Att ge kommunrevisionen i uppdrag att ta reda på hur många barn och vuxna som serveras ritualslaktat kött eller välsignad kost, och till vilken kostnad?

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på regler och riktlinjer för hur religiöst välsignad kost ska hanteras i kommunala verksamheter där det kan finnas barn eller brukare som inte är religiöst motiverade att äta religiös specialkost.

James Kujansuu, Carita Boulwén

 Anses besvarad med hänvisning till att kommunen varken köper in ritualslaktat eller välsignat kött.

 

22 januari 2016

Motion om att erbjuda självförsvarskurs i högstadiet

Att Kungsbacka kommun erbjuder kostnadsfri grundkurs i självförsvar till ungdomar åk 7-9.

Stefan Jägert

Avslås eftersom det inte är säkerställt att åtgärden skulle ha de önskvärda effekterna.

 

4 februari 2016

Åldersbestämning av ensamkommande ungdomar – ökad rättssäkerhet

Att kommunfullmäktige ger i uppdrag åt ansvarig nämnd att utreda och ta fram förslag för hur Kungsbacka kommun, i fall där tvekan finns om den ensamkommande asylsökandes ålder, genomför en så noggrann åldersutredning som möjligt med dagens teknik.

Carita Boulwén

Avslås, då det inte är kommunens uppgift att utreda asylsökandes identitet.

 

28 februari 2016

Hälsoundersökning för alla asylsökande ensamkommande före inskrivning i skola

Ge ansvarig nämnd i uppdrag att verka för att hälsoundersökning är utförd innan barnet/ungdomen skrivs in u skola samt fritidsaktiviteter.

Carita Boulwén

Avslås. Hälsoundersökningar är ett regionalt ansvar och faller därför utanför kommunens ansvarsområde.

 

29/3 2016

Undersöka luftkvaliteten i våra kommunala skolor

Utreda hur många av de kommunala skolorna som inte utfört OVK (obligatorisk ventilationskontroll) med godkänt resultat.

Uppdra åt lämplig instans att tillse att de kommunala skolor som inte genomfört OVK med godkänt resultat, genomför sådan.

Utreda möjligheten, kostnaden och förutsättningen att genomföra en kontroll av luftkvaliteten på samtliga kommunala skolor.

Carita Boulwén

Anses besvarad med hänvisning till att det som efterfrågas redan är gjort. (SD har sedan haft synpunkter på att uppgiften i svaret inte stämmer. Enligt kommunen är åtgärderna utförda, men på grund av personalbrist har besiktningar inte kunnat utföras.)

 

29 mars 2015

Ta fram regelverk på miniminivå för fri- och lekytor för de kommunala förskolorna

Utreda förutsättningar, kostnader och möjligheter att ta fram regelverk kring miniminivå på ”friyta för lek och utevistelse” på de kommunala friskolorna.

Utreda förutsättningar, kostnader och möjligheter för att ta fram regelverk kring miniminivå på lekyta per barn, inomhus.

Utreda om det redan finns ett liknande regelverk i någon annan kommun, som man kan dra erfarenhet av.

SD Kungsbacka genom Carita Boulwén

Anses besvarad med hänvisning till att de dokumenterade projektanvisningar och riktlinjer som redan finns i kommunen.

 

29 mars 2016

Ta fram regelverk på miniminivå för friytor för de kommunala grundskolorna

Utreda förutsättningar, kostnader och möjligheter att ta fram regelverk kring miniminivå på ”friyta för utevistelse” för de kommunala skolorna.

SD Kungsbacka genom Carita Boulwén

Anses besvarad med hänvisning till att de dokumenterade projektanvisningar och riktlinjer som redan finns i kommunen.

 

 

 

29 mars 2016

Mäta bullernivån i våra kommunala friskolor

Utreda hur många av de kommunala förskolorna som genomfört en bullermätning. Utreda möjligheterna, kostnaderna och förutsättningarna för att genomföra en kontroll av bullernivån på samtliga kommunala förskolor.

Utreda hur många av de kommunala förskolorna som har en plan för hur de ska arbeta för att få ner bullret på sin förskola.

Utreda möjligheterna och kostnaderna att ta fram planer för att minska bullret, åt de förskolor som saknar sådana.

SD Kungsbacka genom Carita Boulwén

Anses besvarad med hänvisning till att det som efterfrågas i motionen redan har genomförts eller pågår.

 

7 november 2017

Motion till Kungsbackas kommunfullmäktige angående invandring

Att inte ta emot de asylsökande, ensamkommande flyktingbarn och nyanlända som anvisas kommunen.

Carita Boulwén, Stefan Jägnert

 

21 april 2017-10-16 Lån till nyanlända istället för bidrag vid ”glapp” i väntan på etableringsstöd

Det försörjningsstöd som utbetalas vid detta ”glapp” skall betalas ut som ett kortfristigt lån med en individuell återbetalningsplan som följd när övriga ersättningar tillhandahålls.

Carita Boulwén, Stefan Jägnert

 

9 september 2017

Att bygga duscharna i alla kommunala skolor för att ge möjlighet att duscha i enskildhet.

Skyndsamt bygga om duscharna i alla kommunala skolor till bås med dörrar eller liknande, där eleverna kan duscha i avskildhet för att ge ökad trygghet och bevarad integritet.

Carita Boulwén

 

12 september 2017

Polisanmälningar för bidragsbrott av så kallade ensamkommande flyktingbarn som får sin ålder uppskriven till att de är vuxna

Att Kungsbacka kommun ska polisanmäla så kallade ensamkommande flyktingbarn som får sin ålder uppskriven till att de är vuxna för bidragsbrott.

Thord Brynielsson

 

12 september 2017 t

Ett klotter- och graffitifritt Kungsbacka

Att Kungsbacka kommun inte ska uppföra några tillfälliga eller permanenta klotter- eller graffitivägar.

Att Kungsbacka kommun ska ta bort alla eventuella existerande tillfälliga eller permanenta klotter- eller graffitiväggar.

Thord Brynielsson

 

Kungsbackaborna

8 juni 2015

Motion angående trygghetsboende

Kungsbacka kommun undersöker de planmässiga möjligheter att bygga Bovieran i våra olika kommundelar, samt försöka påverka byggbolagen att bygga detta.

Roger Larsson. Agnetha Ernegård

Kommunens er positivt på alternativa boendeformer och hänvisar till att alla byggbolag ges möjlighet att på samma villkor lägga anbud på mark och ansöka om planläggning.

Motionen anses som besvarad.

 

8 juni 2015

Motion angående anställning inom vård och omsorg

Att Kungsbacka kommun snarast möjligt inför som krav att alla som anställs för att arbeta inom vård och omsorg, oavsett om det är kommunal eller privat, skall uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister, innan anställning.

Agnetha Ernegård, Roger Larsson

Avslås då det saknas lagstöd för åtgärden.

 

3 september 2015

Den bruna serveringskiosken på Kungsbacka torg

Att serveringskiosken på Kungsbacka torg flyttas till Borgmästarplatsen och att man ordnar kringaktiviteter enligt ovanstående förslag (bland annat uthyrning av bouleklot).

Roger Larsson, Agnetha Ernegård

Anses besvarad i och med beslut om att husen ska stå kvar, fattat av Teknik i september 2015.

 

3 september 2015

Beträffande P-skiva i innerstaden

Att kommunfullmäktige yrkar att P-skivans giltighetsområde med fri parkering i två timmar (ishallen ev. tre timmar) ska gälla alla parkeringsplatser inom ett område från Borgmästaregatan i norr, öster om Kungsbackaån, väster om Storgatan och järnvägen från korsningen Storgatan/Varbergsvägen ner till ishallens P-område

Roger Larsson

 

12 oktober 2015

Sveriges skolor

att nämnderna för Förskola & Grundskola och nämnden för Gymnasieskola & Vuxenutbildning slås ihop till en skolnämnd med uppgift att vidtaga de åtgärder som behövs för att alla elever skall nå de nationella målen och/eller de egna specifika målen.
Detta är en naturlig följdeffekt av att de båda förvaltningarna avses samlokaliseras i fastigheten Borgmästaren.

att varje skola skall ha en rektor med totalt och odelat ansvar inför skolnämnden.

att skolorna skall drivas som kommunala intraprenad skolor eller friskolor med Kommunen som huvudman.

Roger Larsson, Björn Johansson, Mikael Neuman

Avslås med hänvisning till att yrkande ett inte innebär någon större skillnad mot hur det redan ser ut, att yrkande två skulle innebära en väsentlig utökning av nämndernas arbete samt att det tredje yrkandet anses besvarad eftersom det bedrivs försöksverksamhet med intraprenad samt att det enligt skollagen inte är möjligt att driva en friskola ed kommunen som ensam huvudman. 

 

18 november 2015

Boende för äldre på Furubergsvägen 14, Bukärrsgården

Att boendet på Furubergsvägen 14 renoveras med omdöme så att boende och verksamhet kan underlättas, fram tills vi har ett ersättningsboende i Särö.

Att efter renoveringen skall de som ”tvingats” flytta, i samråd med anhöriga, få erbjudande att komma tillbaka. Resterande lägenheter erbjuds till övriga sökande.

Roger Larsson

Avslås med motiveringen att byggnaden inte är ändamålsenlig och att det inet är ekonomiskt förvarsbart att bygga om.

 

15 maj 2016

Minskad biltrafik i innerstaden

Kyrkogatan stängs av för obehörig trafik mellan Södra Torggatan och Norra Torggatan. 


Södra Torggatan öppnas för trafik – enkelriktad från Kyrkogatan i riktning mot Östergatan. 


Kyrkogatan är i dagsläget enkelriktad i riktning mot Vallgatan. Denna enkelriktning vänds åt andra hållet på sträckan Vallgatan till Norra Torggatan. Man kan då således köra Vallgatan- Kyrkogatan- Norra Torggatan- Östergatan. 


Roger Larsson, Stefan Sundberg

Avslås i sin helhet. Kommunen kommer dock att ta ett helhetsgrepp på hela Kungsbacka stad och specifikt centrumdelarna i det framtida arbetet med trafikledplan och centrum. Intentionen är då att åstadkomma delar av det som efterfrågas i motionen.

 

6 juni 2016

Motion om att kunder kallas brukare

att vi inom Kungsbacka kommun omgående förbjuder att benämna de som på något sätt tar del av våra tjänster får brukare. De skall benämnas får vad de är, nämligen Våra Kunder.

Agnetha Ernegård, Roger Larsson

Avslås eftersom begreppet brukare är väletablerat, samtidigt som kund inte är tillämpligt eftersom vissa av tjänsterna är helt eller delvis skattefinansierade.

 

18 oktober 2016

Motion angående Gräskärr fastigheten Kolla 5:6

Att Kungsbacka kommun omgående undersöker möjligheten att nuvarande brandstation inom Vägmästaren 4 flyttar sin verksamhet till Gräskärr och fastigheten Kolla 5:6. Blir detta inte möjligt så vill vi i andra hand att det på fastigheten placeras ett antal bostadspaviljonger.

Roger Larsson

 

6 februari 2017

Fossilfritt Kungsbacka 2025

Kommunen skall skyndsamt framlägga en plan för ”Fossilfritt Kungsbacka”, där alla alternativ för framdrivning av kommunens fordon samt dess underleverantörer skall medtagas inte minst vätgas.

Lokalt tillverkad energi ska premieras.

Tillse att upprättande av infrastruktur underlättas både vad avse laddstolpar samt vätgasstationer.

Kommunen ska verka som föredöme och utvärdera både batteridrivna fordon samt vätgasfordon.

Samtliga fordon som nyanskaffas av Kungsbacka kommun och dess underleverantörer skall vara fossilfria senast utgången 2018.

Mikael Neuman

 

6 mars 2017

Den bruna serveringskiosken på Kungsbacka torg

Att serveringskiosken på Kungsbacka torg flyttas till Borgmästareplatsen och att man ordnar kringaktiviteter enligt nämnden för Tekniks tidigare beslut om temalekplast på Borgmästareplatsen.

Roger Larsson, Agnetha Ernegård

 

9 maj 2017

Motion angående pensionärsråd i Kungsbacka kommun.

Kungsbacka kommun ger kommunstyrelsen i uppdrag att med berörda parter arbeta fram ett förslag på Reglemente för Kungsbacka
kommuns Pensionärsråd, för att snarast möjligt redovisas till
kommunfullmäktige för beslut.

Roger Larsson

 

12 juli 2017

Motion angående nedlagda träffpunker för pensionärer.

Att nämnden för Vård och omsorg får i uppdrag att omgående starta upp de träffpunkter som man nyligen har lagt ner. Finansiering sker med att kommunens beräknade överskott på 95 miljoner (51 miljoner bättre än budget) minskas med motsvarande belopp för driften av de ”nya” träffpunkterna.

Roger Larsson, Agnetha Ernegård

 

Socialdemokraterna

17 november 2014

Inrättande av en årlig hållbarhets- och miljödag

Att en årlig hållbarhets- och miljödag inrättas

Britt Tönnberg, Joakim Johansson

 

18 december 2015

Öka kunskapen och kompetensen i mångfalds och HBTQ-frågor

Att Kungsbacka genom olika utbildningsinsatser för politiker och personal arbetar för att öka kunskapen och kompetensen i mångfalds och HBTQ-frågor.

Johan Tolinsson, Eva Borg

Anses besvarad med hänvisning till att kompetens- och kunskapshöjande insatser görs som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 

13 april 2016

Ungdomsfullmäktige i Kungsbacka kommun

Att kommunfullmäktige beslutar utreda möjligheterna att inrätta ett ungdomsfullmäktige och ta fram förslag på hur det skulle kunna organiseras.

Eva Borg

 

6 maj 2016

Motionsslinga och skidbacke i Tölö

Kommunfullmäktige ger Kultur och Fritid i uppdrag att planera för en motionsslinga i Klippebergen öster om Hedeområdet samt undersöka möjligheten att röja träd, sly, buskar och stenar i backen från Klippebergets topp ner mot Nidingevägen.

Renée Sylvan, Åke Eliasson

Anses besvarad genom en hänvisning till det pågående arbetet att ta fram ett planprogram i nordöstra Kungsbacka.

 

16 maj 2016

EU – en del av vår vardag

I beredning inför kommunala beslut, i utredningar samt beredning av motioner bör på lämpligt sätt ingå en avstämning med EU-perspektiv.

Eva Borg, Åke Eliasson

Bifalls och en punkt om at beakta EU-perspektivet ska införas i en checklista för handläggning och beredning inför kommunala beslut och motioner.

 

31 maj 2016

Motion om försök med sex timmars arbetsdag

Att kommunfullmäktige beslutar att nämnden för Vård och Omsorg får i uppdrag att genomföra ett projekt med sex timmars arbetsdag under minst två års tid och att en vetenskaplig utvärdering görs.

Johan Tolinsson, Maj-Britt Rane Andersson

 

5 oktober 2016

Utökad fysisk aktivitet i grundskolan

At grundskolorna i Kungsbacka utökar tiden för idrott per vecka, samt inför idrott vid minst tre tillfällen i veckan.

Maj-Britt Rane Andersson, Joakim Johansson

Avslås då det dels är rektor som enligt skollagen har ansvar för att fördela undervisningstiden, dels kommande förändringar i timplanen inför läsåren 2018 och 2019.

 

8 november 2016

Barnkonsekvensanalys

Att samtliga instanser i Kungsbacka kommun, såväl politiska som tjänstemannastyrda uppdateras och utbildas kring hur man ska arbeta med barnkonsekvensanalys på ett kvalitativt sätt som säkerställer barnens rättigheter i beslutsfattande.

Magdalena Sundqvist, Maj-Britt Rane Andersson

 

18 oktober 2016

Främja miljön och hälsan i Kungsbacka

Att Kungsbacka kommun utreder möjligheten att erbjuda anställda att hyra en el-cykel via ett bruttolöneavdrag.

Eva Borg

 

Anställningsgaranti på Vård- och omsorgsprogrammet

Att utreda möjligheterna och teckna motsvarande avtal likt Värmland i Kungsbacka kommun.

Att Kungsbacka kommun garanterar i första hand tillsvidareanställningar för de elever som fullföljer Vård- och omsorgsprogrammet på Vård- och omsorgscollege i Kungsbacka med godkända betyg och därigenom får sin yrkesexamen.

Att garantera de som går vård- och omsorgsprogrammet sommarjobb inom Kungsbacka kommun unders in gymnasietid.

Johan Tolinsson, Maj-Britt Rane Andersson

Avslås eftersom målgruppen för insatsen bedöms vara för liten och de personer som får godkända betyg och har personlig lämplighet redan i dag erbjuds anställningar.

 

6 december 2016

Utökat frikort för skolungdom mellan Göteborg och Kungsbackas kommuner på kvällstid.

Att kommunen bereder och kostnadsberäknar vad ett utökat fritidskort kvällstid kan kosta mellan de båda kommunerna Göteborg och Kungsbacka.

Renée Sylvan

 

23 maj 2017

Förenkla för att anmäla ”enkelt avhjälpta hinder”

Att kommunen utreder möjligheterna att förenkla anmälan ”enkelt avhjälpta hinder” förslagsvis via en applikation i mobilen.

Renée Sylvan, Eva Borg

 

22 augusti 2017-10-16 Att få leva tills man dör – Profilboende med människan i centrum

Att nämnden för Vård och Omsorg får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta ett profilboende för särskilt boende i egen regi.

Johan Tolinsson, Eva Borg

 

Miljöpartiet

 

29 november 2011

Kungsbacka tar ansvar för klimatet

Kommunens egen organisation

 1. Kommunen som arbetsgivare ställer krav på att ersätta fysiska resor med virtuella möten, i kombination med vägledning för dem som känner sig osäkra på att använda Skype, telefonmöten etc. 

 2. Kommunen som arbetsgivare uppmuntrar till distansarbete för personal som har arbetsuppgifter där det är möjligt. 

 3. Kommunen inför tydliga och väl kommunicerade riktlinjer i kombination med uttalad kultur på kommunens arbetsplatser att i första hand resa med cykel, tåg och buss där arbetsuppgifterna så medger. Fysiska möten ska förläggas i tid och rum så att det är möjligt för så många deltagare som möjligt att resa med kollektivtrafik. 

 4. Kommunen växlar över till enbart el- och gasbilar i bilpoolen i ett bokningssystem som inte bara möjliggör samåkning utan även uppmanar till det. 

 5. Kommunen (fortsätter) köpa 100 procent förnybar energi till de egna verksamheterna och fastigheterna, helst inte bara vattenkraft utan även sol och vind. 

 6. Kommunen installerar solceller på alla kommunala tak med bra sollägen, eller upplåter taken till andra aktörer. 

 7. Kommunen serverar mer vegetarisk mat, och animalier med låg klimatpåverkan. 

 8. Kommunens personal uppmuntras att inkomma med förslag som minskar klimatpåverkan. 


Kommunen som samhällsbyggare

 1. Kommunen planerar bostäder och verksamheter så att det inte behövs så mycket resor i vardagen. 

 2. Kommunen blir mer aktiv i att locka företag som vill etablera sig dit det går att resa till och från jobbet. Kommunen börjar äga mer mark själv så att möjligheterna blir större än när man bara förlitar sig på marknaden. 

 3. Kommunen blir mer näringslivsvänlig, även för de som har små företag hemma. Nuvarande bredbandsstrategi att kommunens bredband bara erbjuds där inga privata aktörer visar intresse, är ohållbar för att nå de nationella målen om bredbandsanslutning. 

 4. Kommunen bygger så att gångtrafikanter prioriteras högst, därefter cyklister, kollektivtrafik, nyttotrafik och sedan biltrafik. 

 5. Kommunen styr undan bilar från centrala Kungsbacka med hjälp av parkeringsavgifter. 

 6. Kommunen verkar för att uppmuntra sociala företag för cykeluthyrning/utlåning. 

 7. Kommunen utvecklar den anropsstyrda trafiken (Närtrafiken) och gör den känd, så att det blir möjligt att resa hållbart även en bit bort från linjetrafiken. 

 8. Kommunen bygger ut cykelbanor och även underhåller dem så att de är grus- löv- is- och snöfria året om. 

 9. Kommunen arbetar mer aktivt för att kollektivtrafiken blir prisvärd inom Kungsbacka och mellan kranskommunerna. I första hand ska detta lösas med regionens budget, men kommunen måste överväga att göra tillköp av kollektivtrafik, både linjer och taxe-utjämningar. 

 10. Kommunen tillämpar de möjligheter till gratis resor för barn, ungdomar och äldre som 2(3) 


erbjuds i prissystemet hos Västtrafik.

 1. Kommunen aktivt arbetar för en expressbuss från Gottskär-Göteborg (Onsalaexpress).
 2. Kommunen ser till att det byggs pendelparkering i tillräcklig omfattning för både cykel- och bil.
 3. Kommunen verkar för en utbyggnad av kapaciteten på järnvägen. Fler spår kräver mer mark och där behöver kommunen vara aktiv.

Emma Vildstrand, Eva Ringdahl, Maria Losman, Clas Rosander

Anses besvarad i och med hänvisning till redovisningen av Miljöbokslut 2016 och beskrivning av kommande arbete inom ramen för Borgmästaravtalet.

 

5 februari 2017

Markanvisningar i konkurrens

Kommunen blir transparent på vilka grunder fastigheter värderas marknadsmässigt innan de överlåts.

Kommunen säkerställer att marktilldelningen huvudsakligen sker i öppen konkurrens genom markanvisning eller upphandling.

Maria Losman

 

2 april 2017

Biologisk mångfald i Kungsbacka

Förvaltningarna för Teknik, service, Kultur och Fritid samt Eksta gemensamt ser över vilka ytor om lämpar sig för att främja biologisk mångfald.

 

De förvaltningar och bolag som ser möjligheter att främja biologisk mångfald på sina ytor, tar fram planer, gärna gemensamma sådana om det finns möjligheter för effektivisering av skötseln, för att successivt öka den biologiska mångfalden.

Arbete med biologisk mångfald följs upp och redovisas årligen med mått som förvaltningarna och bolaget föreslår, om möjligt gemensamt.

Att arbetet påbörjas under 2017 som en del av kommunledningens strategiska tema hållbarhet.

Maria Losman, Clas Rosander

 

Vänsterpartiet

7 mars 2016

Feministiskt självförsvar

Att feministiskt självförsvar ska bli återkommande och schemalagd del i undervisningen för flickor från årskurs 6 och uppåt och i samtliga grundskolor i Kungsbacka kommun.

Att feministiskt självförsvar ska bli en återkommande och schemalagd del i undervisningen för flickor/kvinnor som går på gymnasiet i Kungsbacka kommun.

Avslås med hänvisning till att det från ett likabehandlingsperspektiv kan vara problematiskt att i skolan rikta insatser till enbart flickor/kvinnor.

 

4 april 2016

Se över arbetsuppgifterna för undersköterskor och vårdbiträden inom våra kommunala verksamheter.

Att se överarbetsuppgifterna för undersköterskor inom våra verksamheter och se över möjligheterna till att ta bort städuppgifter från uppdraget.

Anses besvarad med hänvisning till det pågående arbetet inom förvaltningen för Vård och omsorg samt kommunledningskontoret.

 

6 mars 2017

Att Kungsbacka kommun tar ett större ansvar för asylsökande barn och ungdomar.

Att Kungsbacka kommun ska ha kvar ansvaret för asylsökande ensamkommande ungdomar som har fått en åldersuppskrivning hos Migrationsverket till dess att beslutet vinner laga kraft.

 

23 augusti 2017

Ensamkommande unga som söker asyl ska ges möjlighet att bo kvar i kommunen även om de har fyllt 18 år.

Att ensamkommande unga som söker asyl ska ges möjlighet att bo kvar i Kungsbacka kommun även om de har fyllt 18 år.

 

Kristdemokraterna

22 september 2015

Studentbostäder i Kungsbacka

Att Kungsbacka tar initiativ till ett samtal med bostadsbolag som agerar i vr kommun, om möjligheten till att bygga studentbostäder

Niklas Mattsson, Peter Wesley

 

Införandet av omlottzoner Kungsbacka/Göteborg/Mölndal

Att omgående uppdra åt berörd nämnd att utarbeta och ge förslag till och införande av omlottzoner inom kollektivtrafiken.

 

Blocköverskridande

 

8 november 2017

Motion om att kunna servera ett glas vin när trogna anställda som arbetat i 25 år tackas

Vi föreslår alltså att KF måtte besluta att avsteg från drogpolicyn kan göras i fall som beskrivs ovan.

Anders Ekström (M), Jan Erik Knutas (L), Maj-Britt Rane Andersson (S), Marianne Kierkemann (M), Christian Hanesson (L), Johan Tolinsson (S)

Bifölls.

Ytterligare ett fåtal motioner har lämnats in och behandlats efter att sammanställningen gjordes. 

Ann Kristin Ekman
Reporter 0300- 52 13 63

TYCK TILL: Kommentera artikel

Kommentera detta inlägg

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

DebattLäs mer >>

TYCK TILL:

Tycker du att det är obehagligt att vara ute i skogen under jakt?

Visa Resultat

Loading ... Loading ...

Diskutera TYCK TILL

Kommentera

DET HÄNDERLäs mer >>

Fredag 19 oktober

kl 9.30–11.30 Öppen förskola i Tölö församlingshem. För barn 0-5 år i vuxens sällskap.

kl 10.30 Minibio i Sagogrottan på Fyren för barn 2–4 år, kl 11 för barn 4–6 år.

kl 11.30–14 Fairtrade café i Tölö församlingshem. 

kl 17–18.30 Prova på bollek i Lindälvshallen. För alla åldrar. 

kl 19 Quiz-kväll på Nyfiket i Frillesås. 

kl 19.30–22 Ljuva 60-tal. Nostalgiafton med Biggo Music...

Läs Mer

Så här funkar eNH!